Emosjonell kompetanse

Årsplan, mål og pedagogikk

For å virkeliggjøre vår visjon i barnehagens hverdag, jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle vår faglige bevissthet og pedagogiske praksis.

ÅRSPLAN FOR PERIODEN 2018–2019

Årsplanen i Steinerud barnehage består av en fellesdel og en avdelingsdel som sier hvordan vi jobber med innholdet og formålet for barnehagen i tråd med Rammeplan for barnehagen. Planen gjelder for barnehageåret 2018-19 og er tilrettelagt for barna som går i barnehagen nå og starter derfor i oktober. Planen er et viktig verktøy og utgangspunkt for å dokumentere, vurdere og tilpasse vårt pedagogiske arbeid gjennom hele året. Årsplanen er laget som en kalender. Etter fellesdel og avdelingsdelen kommer en månedlig oversikt over barnehagens faglige fokus og aktiviteter. I tillegg til årsplanen kommer det mer detaljerte månedsplaner og ukeplaner.

Årsplanen er delt ut til foreldre og foresatte. Hver avdeling har sin utgave av planen. Ta kontakt med pedagogiske ledere, eller styrer hvis du ønsker et eksemplar.

Hovedsatsingsområder 2018–2019

Emosjonell kompetanse

Dette barnehageåret har Diakonhjemmet barnehager valgt å satse på å bygge emosjonell kompetanse. Emosjonell kompetanse er evnen til å uttrykke og oppleve en rekke følelser, med en overvekt på de positive, men også forståelse av egne og andres følelser, og hva som forårsaker disse. {May-Britt Drugli}

I barnehagenes verdigrunnlag og pedagogiske plattform forplikter vi oss til å fremme livsmestring for at barna skal håndtere og bli kjent med egne og andres følelser. Dette skal videre bidra til at barna kan takle og møte livet på godt og vondt, og ha tro på egne ressurser og fremtid.

Barna trenger støtte i å håndtere og regulere sine følelser slik at de kan nå sine sosiale mål, for eksempel det å kunne leke med jevnaldrende. Barnas ferdigheter på emosjonell kompetanse utvikles gradvis i samspill med andre. Forskning understøtter at emosjonell kompetanse er en forløper for sosial kompetanse. Det er viktig å ha på plass den emosjonelle kompetansen for å kunne utvikle et positivt sosialt samspill med andre. For å fungere sosialt må man ha kontroll på følelsene sine. Det er de voksnes oppgave å hjelpe barna til å bli bevisst både sine egne og andres følelser. De voksne skal være trygge støttespillere som er sensitive i møte med barnas verbale og nonverbale følelsesmessige uttrykk. For å tørre å utfolde seg fritt må barna føle seg trygge. Trygghet er voksne som er tilstede og møter barna på deres uttrykk og behov. Trygghet for barna ligger i gode relasjoner til andre barn og voksne. I følge nyere forskning er gode relasjoner de viktigste grunnleggende byggesteinene for all utvikling, trivsel og læring hos barn.

Personalet må derfor jobbe mye med sine relasjoner til både enkeltbarn og barnegruppene. I gode trygge relasjoner tør barna gi uttrykk for hvordan de har det og de vet at de blir sett og tatt på alvor. Følelsene vil få utløp og de voksne kan hjelpe barna til å kjenne igjen grunnfølelser som blant annet glede, sinne, sorg og redsel samt mange flere.

Vi tar også med oss leken og det lekende inn i årets satsning. Leken vil være en god støtte og et redskap i arbeidet med relasjoner, følelser og samspill. Hver avdeling jobber med temaet på en måte som er tilpasset hver enkelt barnegruppe.

Pedagogisk dokumentasjon

Vi fortsetter arbeidet med å implementere rammeplanen som kom i august 2017. Et av områdene vi skal jobbe ekstra med er pedagogisk dokumentasjon. I rammeplanen står det blant annet: «Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten.» Videre står det også: «Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet.»

Barnehagedagen 12. mars

Den nasjonale barnehagedagen markeres i mars hvert år, og formålet er å synliggjøre noe av det barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

Samarbeid

Barnehagen samarbeider med hjem, skole, nærmiljø og andre viktige aktører i barnas liv. I Steinerud har vi også andre samarbeidspartnere.

Samarbeid i barnehagen

Steinerud barnehage har fire avdelinger, og barn og ansatte har fast base på hver sin avdeling. Samtidig er vi en barnehage hvor ansatte har felles ansvar for alle de 61 barna på huset. For å styrke dette fellesskapet og dra nytte av at vi er mange, samarbeider vi på ulike måter i hverdagen:

  • ansatte samarbeider faglig gjennom temajobbing, drøfting og refleksjon
  • både småbarn og storebarn har aldersdelte aktivitetsgrupper ”på tvers” av avdelingene
  • store og små er ofte sammen ute på lekeplassen
  • vi møter hverandre på turer i nærområder, eller vi planlegger felles turer
  • hele barnehagen har felles samlinger (fellestreff)
  • vi har felles arrangementer før høytider og merkedager, som Lucia, nissefest, gudstjenester og 16. mai
  • vi har en felles aktivitetsdag for alle i løpet av våren
  • personalet hjelper hverandre ved ferieavvikling eller sykdom i personalgruppa

Samarbeid med Borgenveien barnehage

I løpet av det forrige barnehageåret fikk Borgenveien og Steinerud på plass flere viktige arbeidsdokumenter for Diakonhjemmet barnehager. I samarbeid laget vi et felles verdigrunnlag for barnehagene: plan mot mobbing, plan for tilvenning, plan for implementering og bruk av trygghetssirkelen (circle of security) og plan for samarbeid mellom barnehagene.

I løpet av året som kommer skal vi i samarbeid sørge for å sette disse planene ut i praksis og bruke dokumentene som utgangspunkt i arbeidet vi gjør i møte med barn og foreldre. Begge barnehagene har felles hovedsatsningsområde dette året.

Det er satt opp en felles kompetansehevingsplan for Diakonhjemmet barnehager for å legge til rette for faglig påfyll og utvikling gjennom møter, plandager, kurs og foredrag.

Samarbeid i Diakonhjemmet Omsorg

Barnehagene på Diakonhjemmet samarbeider også med de andre enhetene i Diakonhjemmet Omsorg. Sagenehjemmet, Nordberghjemmet, Dialog og barnehagene møtes i små grupper enten på sykehjemmene, i barnehagene eller i den nye kjøkkenhagen som er under utarbeiding på et område mellom Borgenveien barnehage og Petraskogen. Her skal det legges til rette for gode samtaler, generasjonsmøter og felles grønn glede.

Samarbeid med utdanningen

Steinerud barnehage er godkjent lærebedrift og vi har nå en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget tilknyttet avdeling Maurtua. Vi er også praksisbarnehage for barnehagelærerutdanningen ved Oslomet. I år tar begge småbarnsavdelingene imot to kull hver med studenter. Vi fortsetter samarbeidet med Ris skole ved å ta imot elever som skal ha praksis i faget «Innsats for andre». Elevene får både erfaring med å være i barnehage og med å jobbe frivillig.