For foreldre

For foreldre

Litt informasjon om hvilke klær bør barna ha med seg, hvordan fødselsdager markeres og hvordan man gir beskjed når barnet ikke kommer i barnehagen, med mere ....

Kontakt din avdeling

Trollstua +47 474 83 735

Knøttene +47 474 83 403

Bjørnehiet +47 474 83 762

Maurtua +47 474 84 52

Åpningstid

07.30–17.00

MyKid er vår kommunikasjonskanal mellom hjem og barnehage.

Fødselsdager

Vi markerer barnas fødselsdag i barnehagen med flagg, krone og bursdagssamling. Etter formiddagsmaten serverer vi is, kake, frukt eller annet godt som fødselsdagsbarnet har med.

Vi ber om at invitasjoner til fødselsdagsselskap utenom barnehagetiden deles ut på annen måte enn i barnehagen, det kan føles sårt for barn som ikke blir invitert.

Klær

Barna må ha med seg klær og skotøy til inne- og utebruk, tilpasset årstid, vær og føreforhold. Barna bør alltid ha et ekstra skift liggende i barnehagen. For at vi skal kunne holde orden på barnas klær og sko, er det viktig at alt merkes med navn.

De yngste må ha med seg bleier. Spør oss gjerne om råd!


Lek

Leken er en viktig del av barndommen og barnekulturen. Kjennetegn på lek er at den er frivillig, på liksom, lystbetont, indremotivert og gir glede. God lek fremmer barnets utvikling intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. Leken kan også fungere som problemløser, ved at barna lever ut sine opplevelser og erfaringer.

Personalet har en aktiv rolle i barnas lek, som observatør, deltager eller som en tilgjengelig rolle ved behov. I tillegg arbeider noen av avdelingene utfra en lekpedagogisk arbeidsmåte, hvor barna fra starten av er med på å bestemme tema og hvor avdelingen blir fysisk gjort om til det leketemaet som barna har valgt.

Leker

Leker hjemmefra tas med på eget ansvar, og barna må forberedes på at de andre barna også må kunne få leke med det de har med seg.

Personalet ønsker ikke at barna har med seg krigsleketøy i barnehagen.

Leker som innbyr til felles lek og samspill er ekstra velkomne!

Sykdom og fri

Foreldrene velger selv når det passer å komme i barnehagen, så lenge personalet opplever at barna ikke har problemer med for eksempel å komme sent, som midt i samling, lek eller måltid. Det er for mange barn lettere å starte dagen når det er færre barn tilstede. Samtidig må foreldrene få prioritere sin arbeidsdag utfra familiens behov.

Ved fri eller sykdom vil vi gjerne ha beskjed i løpet av formiddagen. Er det en planlagt tur den dagen er det fint om dere gir beskjed før 10.00.


Tilvenning

Vi ønsker nye barn velkommen

Hver høst starter det nye barn i barnehagen. Barna trenger tid for å bli trygge i nye omgivelser og, ikke minst, bli kjent med nye voksne. Startdato for de nye barna blir derfor fordelt på de første ukene etter sommerferien, slik at ikke alle begynner samtidig. Dette gjør det mulig å gi det enkelte barn og deres foreldre tett og god oppfølging i starten. Både foreldre, barn og personale trenger god tid til å bli kjent med hverandre.

De første dagene i barnehagen

For alle barn er tilvenning til barnehagen en prosess som tar tid. Tiden barna bruker på å bli trygge vil variere fra barn til barn. Da blir det viktig med nært samarbeid mellom foreldre og personale. Mye av grunnlaget for videre trivsel i barnehagen, legges i løpet av de første ukene.

I Steinerud er vi opptatt av å se hvert enkelt barns og families behov. Vi legger derfor opp tilvenningen i dialog med foreldrene, som kjenner sine barns behov best.

Vår erfaring tilsier imidlertid at foreldrene bør prioritere å være sammen med barnet i barnehagen de første dagene. Foreldrenes tilstedeværelse trappes gradvis ned etter hvert som barnet blir trygt i sine nye omgivelser.

I starten kan det være viktig at de yngste barna får følge den spise- og soverytmen som de er vant til hjemmefra. Etter hvert tilpasser barna seg som regel rytmen i barnehagen.

Ny avdeling

Når barn flytter fra småbarnsavdeling til en storebarnsavdeling, trenger ikke alle like lang tilvenningsperiode. Barna er kjent på huset, og har fått være en del på besøk på den avdelingen de flytter til på forhånd. Vi ønsker allikevel at foreldrene setter av noe tid til å være sammen med barna de første dagene.

Forsikring

Barna er forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring barnehagen for den tiden de oppholder seg i barnehagen. Forsikringen gjelder også når barna er på tur i barnehagens regi.

Forsikringen gjelder ikke for klær, eiendeler m.m.

Forsikringsselskap: Knif Trygghet Forsikring, kundenummer 513890

Forsikringen omfatter følgende:

Beløp ved død 0,5 G
Beløp ved 100% medisinsk invaliditet 5 G
Behandlingsutgifter ved ulykke inntil 0.5 G
Egenandel behandlingsutgifter kr. 1000,-.

På NAVs sider finner man verdien av grunnbeløpet i folketrygden

Steinerud barnehage

E-post: steinerud.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Gå til kontaktsiden

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til foreldre med barn i barnehagealder. Det er en mulighet til å bli trygg i de utfordringene som møter alle foreldre og omsorgspersoner.

Gå til siden