Elisabet Askjer Nordahl utenfor Borgenveien barnehage

Elisabet Askjer Nordahl utenfor Borgenveien barnehage

HELT MED på Diakonhjemmet

– De fleste får uføretrygd nesten automatisk. Få personer med utviklingshemming får en arbeidsevnevurdering av NAV. Her går samfunnet glipp av mye arbeidskraft, arbeidsglede og arbeidsevne, sier Elisabet Askjer Nordahl. Hun er på Diakonhjemmet i forbindelse med utlysningen av en stilling gjennom HELT MED i Borgenveien barnehage.

HELT MED og Diakonhjemmet Omsorg inngikk 30. januar en avtale om å etablere arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv for mennesker med kognitivt nedsatte evner og/eller lærevansker. Først ute er Borgenveien barnehage og avdelingen Tyrihans. Der har jobbspesialist Elisabet Askjer Nordahl tilbrakt dagen for å bli kjent med avdelingen og miljøet der, og i fellesskap definere hvilke arbeidsoppgaver som skal være en del av stillingsutlysningen.

– Hvem er aktuell for å bli med i HELT MED?

– To av tre mennesker med lett utviklingshemming står uten et arbeids- eller dagtilbud, viser en rapport fra Aldring og Helse som ble publisert i slutten av januar. I 1994 var det bare fem prosent som var uten et arbeidstilbud, så utviklingen her har dessverre gått feil vei, forteller Elisabet.

– Utviklingshemmede er en mangfoldig gruppe der mange har ressurser og evner til å fungere godt i ordinært arbeidsliv, bare de får den oppfølgningen de trenger. Helt med skal ikke erstatte dagsenter eller varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Dette er en mulighet for utviklingshemmede som har lyst, motivasjon og evne til å delta i det vanlige arbeidslivet og det kollegiale livet med tilrettelegging og støtte gjennom metodikken Supported Employment.

– Hvordan følger HELT MED opp arbeidstakeren og arbeidsplassen?

– Jeg vil følge opp fra oppstart og så lenge arbeidsforholdet varer, sier Elisabet og forteller videre at oppfølgingen gis både til arbeidstakeren og til bedriften. Oppfølgingen skal sikre at arbeidstakeren kommer godt inn i arbeidsoppgavene og kan jobbe så selvstendig, og at arbeidstakeren blir en del av det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. Den som ansettes, får en fadder i bedriften, og i det daglige følges arbeidstakeren tett opp av fadderen.

For barnehagen har det vært viktig at den som skal følge opp, har kunnskap om hva slags kvaliteter og kompetanse man må ha for å kunne jobbe med barn. Dette har de fått gjennom Elisabet, som selv er barnehagelærer og spesialpedagog. HELT MED står for rekrutteringsprosessen og har fokus på å finne en god jobbmatch mellom den enkelte avdeling og arbeidstakeren.

– Vi skal bidra til et mer inkluderende samfunn, hvor også personer med utviklingshemming blir synlige og deltagende, sa direktør Helle Gjetrang da Diakonhjemmet Omsorg inngikk kontrakt med HELT MED.

Diakonhjemmet er en diakonal stiftelse som er forpliktet på sine verdier. Hva får Diakonhjemmet tilbake ut over at det å skape inkluderende fellesskap har en egenverdi for oss?

– Vår erfaring, sier Elisabet er at gode arbeidsfellesskap blir styrket. Inkludering gjør noe med oss mennesker. Dessuten ser vi at korttidssykefraværet kan gå ned. Det kan ha flere årsaker. En arbeidstaker fra HELT MED skal gjøre reelle arbeidsoppgaver, men ikke ta over jobben til andre. Det er rett og slett et par ekstra hender og en ekstra ressurs som øker kvaliteten på tilbudet som gis.

Møter dere mye skepsis?

– Noen kan ha en stereotyp oppfatning av hva det innebærer å ha en utviklingshemming, forteller Elisabet. Kanskje noen aldri har møtt en utviklingshemmet, eller man har en bestemt person i tankene. Her er det utrolig viktig å få frem at dette er en mangfoldig gruppe med stort spenn når det gjelder forutsetninger, evner og interesser. HELT MED ønsker at mennesker med utviklingshemming skal kunne søke på jobb og velge yrke og karriere på lik linje med andre i samfunnet.

– Vi har tro på at vår nye medarbeider fra HELT MED vil bli et verdifullt tilskudd til Borgenveien barnehage, en ekstra ressurs for barna og en berikelse for arbeidsmiljøet vårt. Med den tette oppfølgingen gjennom hele ansettelsesforholdet fra Elisabet i HELT MED føler jeg meg også trygg på at vi får den støtten vi trenger, sier Lisbet Røsok Maloku styrer i Borgenveien Barnehage