Bedre barndom med trygge barnehageforeldre

Bedre barndom med trygge barnehageforeldre

Barnehagene i Diakonhjemmet Omsorg tilbyr ulike former for foreldrestøtte, blant annet veiledning i grupper. Til nå har gruppeveiledningen vært et tilbud kveldstid. I prosjektet prøver vi ut en annen organisering av veiledningen, for at flere foreldre skal få mulighet til å delta.

Bakgrunn

Ansatte i barnehagene opplever at foreldre uttrykker behov for støtte og veiledning. Foreldrene forteller også at de finner støtte i å dele erfaringer med ansatte i barnehagen og med andre foreldre. Forskning viser at tidlig innsats er viktig for å fremme god psykisk helse og livsmestring, og vi har erfart at det å veilede og støtte foreldre ofte kan være den beste måten å fremme barns psykiske helse på. Våre barnehager ønsker å bidra til universell helsefremming og forebygging, gjennom å støtte og veilede barns nærmeste omsorgspersoner. I prosjektet samarbeider vi med Mental helse Oslo, som har fokus på oppvekst, nærmiljø og forebygging.

Foreldre som har tidligere har deltatt i veiledningsgruppe i regi av oss, gir uttrykk for at det var positivt at veiledningen foregikk i regi av barnehagen. Mange foreldre har uttrykt ønske om å delta i veiledning, men flere har opplevd at de ikke klarer å få det til i en travel hverdag. Foreldrene er i full jobb, mange har i tillegg aktiviteter på kveldstid, det er vanskelig å skaffe barnevakt og nye aktiviteter fører ofte til stress for hele familien. I dette prosjektet ønsker vi nå å prøve ut nye måter å organisere foreldreveiledningen på, for å tilrettelegge slik at flest mulig foreldre som ønsker veiledning kan ha mulighet til å delta.

Målsetting

Økt kunnskap om hvordan foreldreveiledningsprogrammet ICDP kan brukes systematisk i barnehager for å gi et enda bedre tilbud til familien, gjennom å støtte og styrke foreldrene i deres rolle og utfordringer som omsorgsgivere.

Organiseringen av prosjektet

Det finnes mange programmer for foreldreveiledning, vi har valgt å bruke International Child Development Programme (ICDP) som grunnlag og metode i vår foreldrestøtte og veiledning. ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge, gjennom å støtte og veilede barnets nærmeste omsorgsgivere. Foreldregruppene gir ingen oppskrift, men rom til å utveksle erfaringer og hjelp til å finne egne løsninger. Målet er å være trygg som forelder, gjennom å bli bevisst på hva man gjør som er bra for barnet.

I prosjektet vil ansatte i barnehagen være sammen med barna mens foreldrene har veiledning. Tidspunktet er valgt ut fra at foreldrene skal kunne komme rett fra jobb. Både barn og foreldre vil få et enkelt måltid, på et tidspunkt dere de gjerne er sultne. Foreldrene kan være trygge for at barna har det bra, og de selv kan ha fokus på veiledningen.

Deltagelse i ICDP-veiledning i gruppe kan av ulike grunner være vanskelig å gå inn i og antallet deltagere er til enhver tid begrenset. Vi tilbyr derfor i tillegg enkeltstående refleksjonskvelder, der foreldre får mulighet for refleksjon sammen med andre foreldre over noen utvalgte enkelttema innen barneoppdragelse. I tilrettelegging av samtalen brukes elementer fra ICDP.

Foreldreveiledning i gruppe:

  • 8 samlinger á 2 timer
  • Antall deltakere 68 personer
  • Hver gruppe har to veiledere, som er sertifisert i ICDP
  • Tidspunkt for veiledningen er rett etter barnehagens stengetid
  • Det blir servert et lett måltid for foreldrene som skal delta og deres barn; både de som går i barnehagen + eventuelle søsken ved behov

Refleksjonskvelder:

  • 2 kvelder pr. semester
  • Tidspunkt kl. 1920.30
  • Åpent for alle foreldrene i barnehagen
  • Foreldre kan ønske seg tema
  • Ledes av sertifiserte ICDPveiledere

Tidsaspekt
1. januar 2021 – 15. november 2023

Prosjektansvarlig
Solveig Rinde

Prosjektmedarbeidere
Oana Pintilie
Lisbet Røsok Mloku

Finansiering
Stiftelsen DAM

Samarbeidspartnere
Mental Helse

Andre ressurser