Kickstart på sykehjem

Kickstart på sykehjem

Sykehjem har et stort behov for kompetent personell som kan gi omsorg til stadig sykere beboere på måter som ivaretar deres trygghet, sikkerhet og livskvalitet. Sykehjem er også en sentral praksisarena i sykepleierutdanningen i Norge.

Bakgrunn

Sykehjem er en sentral del av kommunale helsetjenester i Norge og behovet for sykehjemsplasser forventes å øke med en økende andel eldre i samfunnet. Det er videre et stort behov for kompetent personell som kan gi omsorg til stadig sykere beboere på måter som ivaretar deres trygghet, sikkerhet og livskvalitet (Helse- og Omsorgsdepartementet 2018, 2019). Sykehjem er også en sentral praksisarena i sykepleierutdanningen i Norge. Mange bachelorprogram i sykepleie har lagt studentenes første praksisperiode til sykehjem. Det er på sykehjem studentene skal lære grunnleggende sykepleie. Det er også der de skal lære å ta i bruk helt nye læringsstrategier: de skal lære å lære i praksis.

Samtidig har sykehjem vært problematisert som en utfordrende læringsarena (Husebø et al 2018). Flere studier viser at sykepleiestudenter beskriver sykehjemspraksis som i negative ordelag som kjedelig, deprimerende og langsom (Rosenberg et al ref) som lite relevant for den yrkesvei de ønsker seg (ref.) og som en praksis med mangelfullt læringsutbytte. Ofte knyttes utfordringsbildet til svak veiledning og relateres til lav kompetanse, få ressurser og usikre praksisveiledere noe som fører manglende fokus på faglige samtaler/refleksjon og hjelp til kritisk tenkning rundt pasientsituasjoner (Brynildsen et al 2014, Glomsås, Tranum, Johannessen 2019, Skaalvik, Normann & Henriksen 2012, Bjørk et al 2014, Berntsen &Bjørk 2010). Studier viser at det i en hektisk hverdag kan være problematisk å prioritere nødvendig kompetanseutvikling knyttet til veilederoppgaven (Caspersen og Kårstein, 2013).

Målsetting

Pilotprosjektet ‘Kickstart på sykehjem’ har som mål:

  • å styrke og videreutvikle sykehjem som læringsarena for første-års sykepleierstudenter.

Organisering av prosjektet

Sentralt i prosjektet er å prøve ut en praksismodell for aktiv læring i klinisk praksis der studenter arbeide sammen i læringsceller (par) der de samarbeider om å planlegge og gjennomføre læringsaktiviteter og gi hverandre tilbakemeldinger. De strukturerer læringen ved hjelp av et nytt lærings- og vurderingsverktøy, RESPONS, og får veiledning og støtte av praksisveiledere og praksislærer. Prosjektet finansierer også kombinerte stillinger der ansatte fra høgskole/universitet og sykehjem jobber sammen i et team for å støtte opp under veiledning av studenter og tilrettelegging av gode og relevante læringsmuligheter. Et viktig fokus for de kombinerte stillingene er kompetanseutveksling mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt.

Prosjektet skal også teste ut og videreutvikle bruk av RESPONS digitalt i sykehjem og utvikle en digital smartveileder til bruk for opplæring i praksismodellen. Prosjektet inkluderer studenter aktivt i samarbeid og utvikling. Studenter vil blant annet delta i lokale prosjektgrupper, i prosjektets referansegruppe og drive en læringsblogg.

Tidsaspekt
1. desember 2020 - 1. juni 2023

Prosjektansvarlig
Bodil Tveit

Prosjektmedarbeidere
Anne Raustøl
Hege Aamlid
Karen Benco
Sofia Olsson
Bente Berg
Angelina Abene Dahl

Finansiering
DIKU

Andre ressurser

Hvordan kan sykehjem være en god læringsarena for studentene?, nyhetssak VID vitenskapelige høgskole

Prosjektet "Kickstart på sykehjem" får 10 millioner fra DIKU, nyhetssak VID vitenskapelige høgskole