Metodeutvikling for utrede, begrunne og vurdere årsakene til barns reaksjoner på samvær

Metodeutvikling for utrede, begrunne og vurdere årsakene til barns reaksjoner på samvær

Prosjektet skal skape større forståelse for de stressrelaterte reaksjonene barn kan ha på samvær, og hvordan de kan utredes, begrunnes og dokumenteres i et barnets beste perspektiv. Målet er å tilrettelegge for bedre samvær.

Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet er fosterbarns stressrelaterte reaksjoner før, under og etter samvær med foreldrene sine. Samvær benyttes for å ivareta og videreutvikle relasjonen mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for at samvær gjennomføres etter plan. Som oftest fungerer samværene etter intensjonen. I de tilfeller hvor barn viser stressrelaterte reaksjoner, er det behov for et bedre grunnlag og metoder for å utrede, vurdere og begrunne reaksjonene som barnet uttrykker. Dette er viktig arbeid for sikre barnets beste vurderinger, samt hvordan legge til rette for bedre samvær mellom foreldre og barn.

Målsetting

Bidra til bedre barneverns- og psykisk helse faglig begrunnelser på fosterbarns stressrelaterte reaksjoner på samvær.

Bidra til bedre medvirkning og deltagelse for fosterbarn i samværspørsmål.

Bidra til å redusere risiko for negative konsekvenser for barnets trygghet, helse og livskvalitet

Målgruppe

Primærmålgruppen for prosjektet, er barn plassert i fosterhjem og med stressrelaterte reaksjoner på samvær med foreldrene.

Organisering og gjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres med en prosjektleder og en fagkonsulent fra Diakonhjemmet Omsorg, innleid psykolog kompetanse fra Senter for Stress og Traumepsykologi og deltagelse i styringsgruppen med to personer fra ledelsen i Norsk Fosterhjemsforening. Diakonhjemmet Omsorg har lang erfaring fra fosterhjemsarbeid, og prosjektets problemstilling er godt kjent fra praksis. Prosjektet gjennomføres som en prosess, der metodeutvikling vil være hovedinnholdet. Prosjektet tar utgangspunkt i anerkjente kartleggingsverktøy og erfaring fra helsefeltet på standardiserte forløp og vil videreutvikle dem til nye innovative verktøy som skal fungere som støtteverktøy for barneverntjenestens vurderinger av samværsreaksjoner. Foreldre, fosterbarn, fosterforeldre og barneverntjenester vil bli involvert i alle fasene av prosjektet, samt i utprøving av en pilot, hvor de ulikes perspektiver trekkes inn i evalueringen av piloten. Informasjonsarbeid blir viktig virkemiddel for å kommunisere prosjektets formål og for å sikre deltagelse. Arbeidet skal også forsterkes ved å initiere masteroppgaver på samme tema ved VID vitenskapelige høyskole.

Fremdriftsplan

Prosjektorganisasjonen etableres september 2022, metodeutviklingens prosesser vil foregå fra oktober til mars neste år. Første utgave av piloten som skal testes er planlagt til februar, mens uttestinger foregår ut april. Evalueringer er satt til april – juni. Metodene justeres og ferdigstilles i juli. Prosessen med å gjøre metodene digitalt tilgjengelig starter i juni og sluttresultatene vil foreligge august. Kurs og opplæring i bruk av verktøyene i august.

Tidsperiode
01.09.2022 – 01.09.2023

Prosjektleder
Hanne Fosser

Finansiering
Stiftelsen DAM

Søkerorganisasjonen
Norsk Fosterhjemsforening