Språkstimulerende tiltak

Språkstimulerende tiltak

Begge barnehagene i Omsorg har minoritetsspråklige barn, i ulik alder og fordelt på ulike avdelinger.

Bakgrunn

Utlysning av statlig og kommunalt tilskudd til språkstimulerende tiltak til barnehager, med søknadsfrist i juni 2021. Midlene skal brukes til å jobbe systematisk med å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Kommunale midler skal brukes til tiltak som

  • bidrar til å styrke språkarbeidet med barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehage
  • styrking av barnehageansattes kompetanse på språk og språkutvikling
  • til innkjøp av språk-støttende materiell til barnehagen
  • til språkstøtte på morsmålet

Statlige midler skal benyttes til tiltak direkte rettet mot minoritetsspråklige barn i barnehage

Begge barnehagene i Omsorg har minoritetsspråklige barn i ulik alder og fordelt på ulike avdelinger. Steinerud barnehage har også flere skolestartere med både forsinket språkutvikling og minoritetsbakgrunn.

Målsetting

Mål for arbeidet i Borgenveien barnehage:

  • Gi barna begrepserfaringer
  • Gi barna førstehåndsopplevelser via syn, hørsel, lukt, smak, berøring og følelser
  • Veilede ufaglært personell i hvordan man kan jobbe systematisk med begrepsbygging med utgangspunkt i de konkrete opplevelsene

Mål for arbeidet i Steinerud barnehage:

  • God språkutvikling for alle barn med minoritetsbakgrunn, uansett alder
  • Gi skolestartere med minoritetsbakgrunn og forsinket språkutvikling best mulig utgangspunkt før skolestart, og unngå at skolestart må utsettes for disse barna

Organiseringen av prosjektet

I Borgenveien jobbes det med enkeltbarn, i par eller med små grupper barn. De ansatte bruker lekeplassen, kjøkkenhagen og naturen; utforsker og legger til rette for aktivitet,- med fokus på ord og begreper i praksis.

I Steinerud legges det til rette for språkgrupper for de aktuelle barna 1 gang i uka. I tillegg er det kjøpt inn språkstøttene materiell, fagbøker og barnelitteratur, som kan brukes både i gruppene og i det daglige arbeidet.

Det er de faste ansatte som gjennomfører språkarbeidet. Men med ordinær bemanning er det begrensede muligheter til å jobbe systematisk i så små grupper. Begge barnehagene søker derfor om midler til å sette inn ekstra vikarer for å kunne gjennomføre aktivitetene i mer utstrakt grad.

Tidsaspekt
1. august 2021 – 1. september 2023

Prosjektansvarlige
Lisbeth Maloku

Finansiering
Bydel Vestre Aker