Tiltak og tjenester

Tiltak og tjenester

Vi tar gjerne imot forespørsler om leveranser innenfor oppdrag. Vi går også i dialog rundt nye løsninger og innovasjonsbehov – og ønsker oss kommunale samskapingspartnere for utforskning av nye velferdstjenester.

Omsorg

Barn og ungdom som i en kortere og lengere periode ikke bor hjemme, men bor i en annen omsorgsbase.

Klikk på + for å lese mer

 • Fosterhjem

  Å være fosterhjem er en endring i familielivet. Det utfordrer, krever – men gir tilbake når barn viser sin tillitt og tilhørighet til flokken. Å være fosterhjem gir nye dimensjoner til livet. Å være fosterhjem innenfor rammene av Diakonhjemmet Omsorg Steg gir samarbeid med erfarne fagpersoner, samarbeid om forskning og trygghet til å løse omsorgsoppgaven til det beste for barna.

 • Veiledning av kommunale fosterhjem

  Vi tilbyr veiledning av kommunale fosterhjem etter mandat.

 • Gruppeveiledning i traumebasert omsorg (TBO) for kommunale fosterhjem

  Vi tilbyr også gruppeveiledning basert på TBO for kommunale fosterhjem.

 • Oppfølging av foreldre fratatt omsorg

  Vi bistår foreldre og kommunal barneverntjeneste med veiledning og oppfølging av foreldre som er fratatt omsorgen. Dette gjøres etter mandat fra barneverntjenesten og i samarbeid med foreldre.

Hjelpetiltak i hjemmet

Steg tilbyr veiledning av familier

Klikk på + for å lese mer

 • Foreldreveiledning

  Vi tilbyr foreldreveiledningen tilpasset foreldre og barns behov. Valg av metodikk baseres på hvilke utfordringer som fremkommer, og etter avtale og behov. For en mer helhetlig tilnærming til oppdraget, kan vi også utføre samtaler med barna i familien.

  Vi har høy kompetanse og lang erfaring på foreldreveiledning som bygger på IDCP, PMTO, TBO og mer emosjonsfokuserte tilnærmingsmåter. Vi har god erfaring med foreldreveiledning i saker der barn bor hjemme og foreldrenes omsorgskompetanse er vurdert som bekymringsfull, i saker der foreldrene skal vurderes for tilbakeføring av barn og/ eller når de ønsker hjelp til å bli styrket i sin omsorgskompetanse når tilbakeføringen har skjedd.

  Vi samarbeider ofte som komparenter i en sakkyndig vurdering i saker der det er besluttet. Rapporteringer og dokumentasjon på veiledningen, observasjon og vurderinger vil foreligge

 • Bistand i vurdering av gjenforening

  Vi tilbyr bistand ved hele eller deler av prosessen i en vurdering av tilbakeføring og /eller i en tilbakeføring som er besluttet. Vi har erfaringsbasert kompetanse på vurdering av tilbakeføring, samt veiledning av barn, foreldre og fosterforeldre under en tilbakeføringsprosess, reetablering av tilknytning og plan for kultur.

 • Bistand i gjenforeningsprosessen

  Vi bistår foreldre og kommunal barneverntjeneste med å lage en plan for gjenforening og hva som skal til for at gjenforening kan skje når barn er plassert utenfor hjemmet. En slik plan vil sikre kontinuitet i oppfølging og veiledning slik at vurderinger kan gjøres mer systematisk opp mot et gjenforeningsmål.

 • Oppfølging av fosterhjem i en gjenforeningssak

  Vi bistår fosterhjem og barneverntjeneste hvor barn flytter hjem til sin opprinnelige omsorgsbase på oppdrag og mandat av barneverntjeneste.

 • Ressursfamilie

  Vi bistår inn i lokalmiljø der det er et ønske om å bygge en sterkere økologi rundt familier som strever med ulike kontekstuelle utfordringer og samspill med barn.

  Ressursfamilier er et tiltak der en ressurs i nærmiljøet støtter en annen familie. Dette er et tiltak som er mer systematisk og sterkere enn for eksempel besøkshjem. Familiene og ressursfamiliene får veiledning og oppfølging etter en strukturert plan. Vi har et pågående arbeid med å rekruttere ressursfamilier fra minoritetsmiljøer.

Andre tjenester

Klikk på + for å lese mer

 • Kurs i traumebasert omsorg for skoler og barnehager

  Vi tilbyr kurs i TBO til ansatte på hvordan de kan ivareta og møte barn som bærer på traumer med traumesensitiv omsorg. Kursene gjennomføres på Diakonhjemmet, eller på fagdager i skole og barnehage. Referanser på kursene kan oppgis.

 • Kartlegginger

  Vi tilbyr kartlegginger, i alle faser av en barnevernssak. Vi benytter standardiserte verktøy for å innhente informasjon om sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker, atferdsvansker og /eller adaptiv fungering hos barn. Vi kan være behjelpelig med testene, samt funksjonsvurderinger. Vi kan tilby hjelp til kartlegginger, der barnet i første omgang ikke skal utredes for diagnoser.

 • Barnesamtale

  Vi tilbyr barnesamtaler med mål om bearbeiding av opplevelser og skape forståelse. Samtalene bygger på utviklingspsykologi, psykoedukasjon, traumeteori, salutogenese, resiliensforskning, fenomenologisk forståelse og narrativ teori. Barnesamtalens mål, er å bistå barnet med samforståelsen av sentrale sammenhenger, livserfaringer og opplevelser. Barnesamtalen er et faglig samtaletilbud til barn med lettere psykiske vansker.

  Vi kan bidra med barnesamtaler i biologisk hjem, fosterhjem, i gjenforeningsprosesser og tiden etterpå. Vi vet at det er krevende ressursmessig for barneverntjenestene å gjennomføre samtaler i prosesser, og vi vet at mange barn syns det er vanskelig å snakke med en voksen på kontor. Vi reiser ut der barnet opplever å være trygg.