Legemiddelhåndtering i boliger og dagsentre

Kurs for ansatte i boliger og dagsentre

Kurset gjennomgår de lover og regler som gjelder for å kunne ivareta en trygg og forsvarlig legemiddelhåndtering i virksomheten.

Målgruppe

Miljøterapeuter, miljøarbeidere, pleieassistenter og andre som kan få fullmakt til å utlevere legemidler i boliger og dagsenter. Dette kurset er beregnet på personer som aldri før har deltatt på 12 eller 6 timers kurs i legemiddellære.

TID

Send en forespørsel til Diakonhjemmet Sykehusapotek

Kurset går over 1 dag

STED

Diakonhjemmet Sykehus

EMNER

 • Forskrift av 3. april 2008 nr 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp («Legemiddelhåndteringsforskriften»)
 • Rundskriv IS-7/201: Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer
 • Retningslinjer for legemiddelhåndtering
 • Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven)
 • Pasient- og brukerrettighetsloven (Pasientrettighetsloven), tvangsmedisinering og samtykke til medisinering
 • Ansvarsforhold i legemiddelhåndteringen og krav til sikker legemiddelhåndtering
 • Generelt om legemidler
 • Legemiddelformer; tabletter, kapsler, enterotabletter, depottabletter, resoribletter, stikkpiller, klyster, injeksjoner m.m.
 • Ulike måter å ta legemidler på
 • Legemiddelhåndtering: Riktig inntak av perorale legemidler
 • Legemiddelhåndtering: Riktig bruk av inhalasjonsmedisiner, øyedråper/salver og rektale legemidler (stikkpiller, klyster)
 • Utdeling av legemidler
 • Utdeling av behovsmedisin/eventuell medisin
 • Holdninger til legemidler og legemiddelbruk
 • Oppbevaring og holdbarhet av legemidler
 • Avvikshåndtering
 • Hva skjer med legemidlene i kroppen?
  • Virkning
  • Bivirkninger
  • Interaksjoner
  • Individuelle variasjoner
  • o Legemidler og barn
 • Legemiddelgrupper:
  • Astma, legemidler ved astma og bruk av inhalasjonsmedisiner
  • Epilepsi og legemidler ved behandling av epilepsi, inkl. anfallsbehandling
 • Gruppearbeid med oppgaver/diskusjon tilknyttet legemiddelhåndteringsoppgaver

FORELESERE

Rådgivende farmasøyter fra Diakonhjemmet Sykehusapotek

KURSBEVIS

For å få utstedt kursbevis må deltakerne være til stede begge kursdagene, i til sammen minimum 90% av kurstiden.

Kursbeviset sammen med dokumentasjon for praktisk opplæring på arbeidsplassen danner grunnlag for fullmakt til å utlevere legemidler. Om ønskelig kan vi også utarbeide en skriftlig kursprøve som den enkelte må bestå før fullmakt kan utstedes. Kursbeviset utdeles til den enkelte først når den praktiske opplæringen er gitt, evt. også avsluttende kursprøve bestått.