En engasjert gjeng i Alderspsykiatrisk avdeling. Det skaper trygghet også for ansatte å jobbe vegg-i-vegg med somatisk ekspertise.

En engasjert gjeng i Alderspsykiatrisk avdeling. Det skaper trygghet også for ansatte å jobbe vegg-i-vegg med somatisk ekspertise.

Nyskapende behandling av eldre psykisk syke

Tenk deg at du er gammel, har alvorlig psykiatrisk sykdom og flere somatiske sykdommer, samtidig. Da trenger du eksperter fra flere sykehusavdelinger og fra ulike deler av primærhelsetjenesten, samtidig.

På Diakonhjemmet sykehus åpner helseminister Bent Høie 27. august Alderspsykiatrisk avdelings nye lokaler, bygget i sykehusets eldste bygning inne i den somatiske delen av sykehuset.

Flest får behandling hjemme

Alderspsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus har ansvar for eldre pasienter i til sammen seks bydeler i Diakonhjemmets og Lovisenbergs sektor. Selve døgnposten har bare 12 senger. Avdelingen jobber nemlig først og fremst ambulant og poliklinisk. Målet er at færrest mulig av så hardt rammede mennesker skal trekkes ut av sine vante omgivelser. Så sant det er mulig skal de møte sine behandlere og hjelpere hjemme eller på det sykehjemmet de bor. Avdelingen har allerede flere års erfaring med å organisere tjenestene fleksibelt rundt pasienten og på tvers av helsetjenestenivåene gjennom landets eneste FACT-eldre (se fakta).

Ekspertene samlet på ett sted

Tidligere lå den alderspsykiatriske avdelingen på Tåsen. Da måtte enten pasientene eller behandlerne fraktes mellom avdelingen og sykehuset på Steinerud når de hadde somatiske problemstillinger.

Nå ligger avdelingen vegg-i-vegg med akuttmottak og intensivavdeling, medisinsk og geriatrisk kompetanse og radiologi og laboratoriet. Siden avdelingen flyttet inn i hoveddelen av sykehuset på forsommeren har flere pasienter med komplekse og parallelle problemstillinger innen psykiatri og somatikk allerede vært behandlet mer effektivt og helhetlig enn da avdelingen lå utenfor sykehuset.

- Nærheten skaper trygghet for at alle ekspertgrupper er lett tilgjengelig og kan diskutere utfordringer umiddelbart og ved pasientens seng, sier avdelingsleder Torfinn Lødøen Gaarden.

Innovative løsninger

Pasientbehandlingen overfor denne sårbare pasientgruppen er persontilpasset også ved at alle pasienter gjennomgår en nøye psykofarmakologisk utredning. Det innebærer at sykehusets Senter for psykofarmakologi analyserer pasientenes enzym- og reseptorprofiler. Slik sikres det at et ofte omfattende medisinbehov er nøye vurdert, riktig dosert, faktisk virkningsfullt for den enkelte og med færrest mulig bivirkninger.

Innenfor veggene i sykehusets moderniserte eldste bygning, er det nå gulvvarme og balansert ventilasjon individuelt styrt for hvert rom. Her prøves det nå også ut, for første gang i en hel alderspsykiatrisk sykehusavdeling, terapeutisk belysning. Lyset skifter farge og styrke automatisk for at pasientene skal hjelpes til en naturlig døgnrytme. Det bidrar til energi og ro for både pasienter og personale avhengig av tidspunkt på døgnet. Erfaringen så langt er positiv.

Inne er lokalene totalrenoverte og moderne, blant annet med døgnrytmestyrt belysning. .Inne er lokalene totalrenoverte og moderne, blant annet med døgnrytmestyrt belysning. .
Alderspsykiatrisk avdeling har flyttet inn i sykehusets eldste bygning, fra 1900.Alderspsykiatrisk avdeling har flyttet inn i sykehusets eldste bygning, fra 1900.