Fag - og forskningsprosjekter

Fag - og forskningsprosjekter

Diakonhjemmet Omsorg har til enhver tid en betydelig fagutvikling – og forskningsaktivitet. Omsorgs visjoner er at fagutvikling og forskning skal være med på å bedre kvaliteten til beste for våre brukere og øke kvaliteten hos våre medarbeidere.

Diakonhjemmet Omsorg AS vil være en tydelig diakonal og ideell aktør i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.

Pågående prosjekter

Dette er våre aktive prosjekter.

Foreldreveiledning

Ansatte i barnehagene opplever at foreldre uttrykker behov for støtte og veiledning. Foreldrene forteller også at de finner støtte i å dele erfaringer med ansatte i barnehagen og med andre foreldre.

Språkstimulerende tiltak

Stadig flere barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage. Barn med minoritetsbakgrunn har i mange tilfeller behov for forsterket opplæring i norsk.

"Nye Steg - Samskapende innovativ praksis"

Til enhver tid er det noen barn og unge i Norge som trenger å bo utenfor egen familie. Når dette er nødvendig er det viktig at de kan bo i en familie som kan ivareta deres behov for trygghet, kjærlighet og stabilitet i en sårbar periode av livet.

Metodeutvikling for utrede, begrunne og vurdere årsakene til barns reaksjoner på samvær

Rundt 10 000 barn i Norge bor i fosterhjem. Retten til samvær med foreldrene sine, er en sterk og viktig rettighet.

Kickstart på sykehjem

Sykehjem har et stort behov for kompetent personell som kan gi omsorg til stadig sykere beboere på måter som ivaretar deres trygghet, sikkerhet og livskvalitet. Sykehjem er også en sentral praksisarena i sykepleierutdanningen i Norge.

Fagdirektør ved Diakonhjemmet Omsorg

Ønsker du mer informasjon om fagutvikling og forskning ved Diakonhjemmet Omsorg.

Ta kontakt med Fagdirektør: 
Benedicte Sørensen Strøm