Fag - og forskningsprosjekter

Fag - og forskningsprosjekter

Diakonhjemmet Omsorg har til enhver tid en betydelig fagutvikling – og forskningsaktivitet. Omsorgs visjoner er at fagutvikling og forskning skal være med på å bedre kvaliteten til beste for våre brukere og øke kvaliteten hos våre medarbeidere.

Diakonhjemmet Omsorg AS vil være en tydelig diakonal og ideell aktør i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene.

Pågående prosjekter

Dette er våre aktive prosjekter.

Kickstart på sykehjem

Sykehjem har et stort behov for kompetent personell som kan gi omsorg til stadig sykere beboere på måter som ivaretar deres trygghet, sikkerhet og livskvalitet. Sykehjem er også en sentral praksisarena i sykepleierutdanningen i Norge.

Senior Arena

Eldre mennesker er en forsømt og ofte glemt gruppe innenfor psyksiske helsetjenester. Svært mange eldre får i dag ikke oppfylt sine rettigheter til et forsvarlig behandlingstilbud, men påklager sjelden vedtak.

Foreldreveiledning

Ansatte i barnehagene opplever at foreldre uttrykker behov for støtte og veiledning. Foreldrene forteller også at de finner støtte i å dele erfaringer med ansatte i barnehagen og med andre foreldre.

Aktivitetstiltak for å forebygge ensomhet hos hjemmenboende eldre

Ensomhet er hyppigere hos eldre, og omfanget øker med økning i antall eldre. Tematikken er utfordrende å løse til tross for stadig større samfunnsoppmerksomhet.

Språkstiumulerende tiltak

Stadig flere barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage. Barn med minoritetsbakgrunn har i mange tilfeller behov for forsterket opplæring i norsk.

En times veiledning - S-ETT

Vi utvikler, tilpasser og kurser frivillige i En-times-terapi. Vi implementerer et forskningsbasert design for samtaletjenester som er et gratis, lavterskel samtaletilbud for personer over 55 år på 3 forskjellige arenaer.

"Nye Steg - Samskapende innovativ praksis"

Til enhver tid er det noen barn og unge i Norge som trenger å bo utenfor egen familie. Når dette er nødvendig er det viktig at de kan bo i en familie som kan ivareta deres behov for trygghet, kjærlighet og stabilitet i en sårbar periode av livet.

Metodeutvikling for utrede, begrunne og vurdere årsakene til barns reaksjoner på samvær

Rundt 10 000 barn i Norge bor i fosterhjem. Retten til samvær med foreldrene sine, er en sterk og viktig rettighet.

Avsluttende prosjekter

Veiledning fosterforeldre

Begrensningene i fritidsaktiviteter og antall nærkontakter som følge av smittervernstiltak gjør at familier tilbringer mer tid hjemme sammen, og relasjonene reguleres ikke i samme grad.

Grønn glede

Hagearbeid og møter mellom eldre og barn kan gi økt livskvalitet. Små grupper av barn og eldre møtes i hagen, sammen med ansatte fra sin virksomhet, til samvær og ulike aktiviteter.

ALS eksistensielle tema og livskvalitet

I samarbeid med Alltid Litt Sterkere tilbyr vi ALS-pasienter en mulighet for å utforske og dele eksistensielle utfordringer og mestringserfaringer sammen med likepersoner, for å øke livskvalitet.

Samlivskurs for personer med kjønnsdysfori og kjønnsinkroguens

Mennesker med kjønnsdysfori og kjønnsinkroguens er en sammensatt gruppe med ulik forståelse, livsvalg og samlivssituasjoner.

Bydelsmødre på sykehjem

Eldre sykehjemsbeboere med minoritetsbakgrunn kommer ofte sent i kontakt med hjelpeapparatet. Det kan bla. ha sammenheng med manglende tilrettelegging på sykehjem for beboere med en annen kulturell bakgrunn.

Spisevenner

Mange hjemmeboende eldre føler på ensomhet, og for en del har dette blitt forverret under Covid19-pandemien. Dagsentre har vært stengt, og terskelen for å besøke andre eller å oppsøke offentlige arenaer har blitt større.

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet hos personer med demens

Antall eldre hjemmeboende med demens i Norge øker. Ved pandemiens begynnelse oppfordret Helsemyndighetene eldre om å holde seg mest mulig hjemme mens smitten spredte seg som verst.

Støtte og avlastning for pårørende

Andelen eldre i behov for helse- og omsorgstjenester er voksende og omsorgsbyrden for nære pårørende er tilsvarende økende. Samtidig står helse- og omsorgstjenester i en kontinuerlig situasjon hvor ressurser ikke strekker til.

COVID19, rusavhengighet og livskvalitet

I samarbeid med brukerorganisasjonen A-larm tilbyr vi eksistensielle gruppesamtaler med fokus på livsmestring for brukere, pårørende og en blandet gruppe i Oslo, Kristiansand og Bergen.

Samlivskurs for personer som er HIV positive

Å leve med en kronisk tilstand som møtes i storsamfunnet med stor grad av fordommer og stigmatisering er krevende både for den det gjelder og for dennes partner.

Korona-krise, ekstensielle samtaler ved religiøse brudd

I samarbeid med Hjelpekilden tilbyr Diakonhjemmet Omsorg eksistensielle samtalegrupper med fokus på livsmestring for personer som står i, eller lever i etterdønningene av problematiske religiøse bruddprosesser.

Sammen på Oslo vest og øst

Det er en økende bekymring for hjemmeboende som er isolert på grunn av pandemien. Mange eldre vil gjerne ha et mer sosialt liv, men synes det er utfordrende med besøk fra ukjente.

Kjøkkenhage - paviljong

Paviljonen er en samlingsplass for generasjonsmøter i hagen i all slags vær. Et aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet hos eldre.

Eldre ut på middag

Mange eldre føler på ensomhet, og for en del har dette blitt forverret under Covid19-pandemien. Dagsentre har vært stengt, og terskelen for å besøke andre eller å oppsøke offentlige arenaer har blitt større.

Tiltak for sårbare eldre

Beboere, pårørende og helsepersonell er, som følge av pandemien, under sterkt press og det er endringer i rutiner. Aktiviteter kan kun utføres med få personer av smittevernhensyn, noe som medfører en sterk reduksjon av aktivitetstilbud.

Samtaletjeneste for muslimer

Mental Helse er en sentral aktør på psykisk helse i Norge, og med lokalt nettverk.
Organisasjonen har en særlig kunnskap om psykososiale forhold og opplæring av frivillige,
og har også muslimske frivillige.

Fagdirektør ved Diakonhjemmet Omsorg

Ønsker du mer informasjon om fagutvikling og forskning ved Diakonhjemmet Omsorg.

Ta kontakt med Fagdirektør: 
Benedicte Sørensen Strøm