Diakonhjemmets barnehager har en diakonal verdigrunnlag

Barnehager med diakonal profil

Vår diakonale profil vil være synlig i møte med barn og foreldre, både i det daglige og i spesielle eller vanskelige livssituasjoner.

Diakonale handlinger er forankret i et menneskesyn som vektlegger omsorg, respekt, fellesskap, solidaritet og bærekraft. Vi ønsker å være tilgjengelige voksne som møter barn og foreldre ut ifra deres behov.

Vi forteller bibelhistorier, også utenom jul og påske. Vi velger fortellinger ut ifra barnas alder og utviklingstrinn. Vi velger også dagligdagse og gjenkjennende fortellinger, hvor omsorg, respekt, fellesskap, solidaritet og bærekraft er med. Når barna fabulerer og undrer seg, er de voksnes rolle først og fremst å støtte opp under dette, på det enkelte barns premisser.

I dette, som i alt annet arbeid, ønsker vi et nært samarbeid med foreldrene. Åpenhet mellom foreldre og personalet er en forutsetning for dette samarbeidet. Barnets bakgrunn og sosiale miljø må være med på å bestemme hva vi velger av stoff, og hvordan vi tilrettelegger dette.

Vi markerer de tradisjonelle kristne høytider i barnehagen og i kapellet ved VID vitenskapelige høgskole på Diakonhjemmet.