Harald Hegstad Foto: MF

Harald Hegstad Foto: MF

Gratulerer Harald Hegstad som nyvalgt leder av Kirkerådet

Årets kirkemøte er over. Viktige saker er behandlet og vedtak fattet, blant annet om kirkens sannhets- og forsoningsarbeid og en ny aktivitetsbasert måte å fordele tilskudd til diakoni og undervisning til fellesrådene.

Et nytt Kirkeråd ble valgt med Harald Hegstad som ny leder og Gard Sandaker-Nielsen som nestleder. Ny leder for Samisk kirkeråd er May Bente Jønsson og leder Kristine Sandmæl i Mellomkirkelig råd, den norsk kirkes råd for økumenisk og internasjonalt samarbeid, ble gjenvalgt.

Kirkerådet har altså fått en ny leder. Harald Hegstad er professor ved MF og har lang og bred erfaring fra lederposisjoner i kirken. Han er kjent som en samarbeidende og samlende leder. I sin kandidatpresentasjon vektlegger Hegstad blant annet arbeidet for «en åpen og inkluderende folkekirke som står støtt på sitt trosgrunnlag, og der alle skal føle seg velkommen og sett» og «en mangfoldig kirke med rom for ulike typer fellesskap og aktiviteter». Han er opptatt av å «bringe kristen tro videre til nye generasjoner» og ønsker herunder å vektlegge … «diakonien som uttrykk for evangeliet i handling, herunder arbeidet for fred, forsoning, rettferdighet og vern av skaperverket».

Organisasjonene ønsker å bidra

I dagens samfunn har stadig flere mennesker sitt første møte med kirken gjennom diakoni, kultur og undervisning. Diakonhjemmet er opptatt av å se helhetlig på den mangfoldige diakonien i menigheter og organisasjoner, og å inkludere institusjonsdiakonien som en del av kirkens «førstelinje».

Diakonien er til stede og tjener der livet leves, viser omsorg fra vugge til grav, både forebyggende og legende, lokalt eller globalt. På hverdagene er vi til stede for mennesker, uavhengig av tros- og livssynsbakgrunn og andre forskjeller, der folk er med livene sine, med utfordringer og sårbarhet, uro, gleder eller frykt for framtiden.

Diakonhjemmet oppfordrer den nye kirkerådslederen til å benytte det nyetablerte Samarbeidsrådet for diakoni for å få ut potensialet i samarbeidet på tvers av kirken og organisasjonene.

Diakonhjemmet vil også i lag med kirken holde fast på bærekraftmålene og forpliktelsene de representerer for kirken og for samfunnet: økonomisk, miljømessig og sosialt.

Diakonhjemmet gratulerer Harald Hegstad og ser frem til et spennende samarbeid.