Fra venstre Haroon, Gry, Loresa, Eric, Anne Louise (avdelingsleder), Silje og Karoline (teamleder vest) utenfor base vest på Diakonhjemmet

Fra venstre Haroon, Gry, Loresa, Eric, Anne Louise (avdelingsleder), Silje og Karoline (teamleder vest) utenfor base vest på Diakonhjemmet

Mens Norge var stengt startet storsatsing på hjemmetjenester

Den 1. april startet den nye avtalen med Oslo kommune som gjør at Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester nå har 1039 brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand og vokser stadig.

Etter en forsiktig start med hjemmesykepleie i 2017 har Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester nå har et bredt tilbud med hjemmesykepleie hele døgnet, og praktisk bistand i hele Oslo.

Bruker kompetanse fra hele Diakonhjemmet

– Hvorfor valgte Diakonhjemmet å satse videre på hjemmetjenester?

– Vi ønsker å utnytte potensialet vårt, med kompetanse og drift innen sykehus, sykehjem, omsorg+ utdanning, barnehage og samtaletjenester. Hjemmetjenester er en viktig del av helse- og omsorgstjenesten. Der er det en rivende utvikling, sier Lillian Reiten daglig leder for Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester.

– Målet er at mennesker skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Unødvendig innleggelser på sykehus, eller sykehjem er en belastning både for enkeltmennesker og for samfunnet. Vi jobber for å hindre dette ved å ha kontakt med fagpersoner og hente inn kompetanse både fra resten av Diakonhjemmet og fra eksterne.

– For eksempel har vi hatt kontakt med fagfolk ved Diakonhjemmet Sykehuset for å gi bedre individuell tilrettelegging for brukere med diabetes. Diabetes som ikke er godt kontrollert, kan raskt gi sykehusinnleggelse.

– Studenter fra VID vitenskapelige høgskole har hatt praksisplass hos oss, og det har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på. De utviklet seg faglige, og kan ta med seg kunnskap inn i helsetjenesten om arbeidet i hjemmetjenesten. Dessuten er det flere som får øynene opp for hjemmetjenesten som arbeidsplass.

– Vi skal tilby det lille ekstra

– Hva er det Diakonhjemmet Omsorg kan tilby som er annerledes enn kommunens og privates hjemmetjenester?

– Først og fremst er vi en ideell aktør. Vi trenger en bærekraftig økonomi, men alle midler går til utvikling av hjemmetjenesten. Vi bruker mye tid på å skaffe oss kunnskap om helheten i brukernes situasjon. De skal få hjelp og sees for den de er. Så jobber vi for eksempel med brannsikkerhet og fallforebygging – to områder som kan få store konsekvenser for den enkelte.

Diakonhjemmet har ord på seg for å gi kvalitet og det følger vi opp her i hjemmetjenesten.

– Vi har hatt to 100-åringer, som har blitt feiret med besøk fra barna i barnehagen. Barna har laget krone, og barna er veldig fasinert av at det står 100 år på kronen. Slike møter gir både barn og eldre mye.

– Det skal nevnes at vi har et prosjekt som heter Grønn glede: generasjonsmøter mellom eldre fra våre sykehjem og hjemmetjenester som treffer barn fra våre barnehager til sammenkomster hvor de planter sammen.

– Vi gjør også slike ting som å invitere våre brukere til julaftenfeiring på Nordberghjemmet sammen med beboerne der. For noen betyr et slikt tilbud veldig mye. Vi skal tilby det lille ekstra.

Daglig leder Lillian Reiten utenfor base øst på Økern.Daglig leder Lillian Reiten utenfor base øst på Økern.

– Praktisk bistand har gitt oss god fagutveksling

– Praktisk bistand er noe nytt for Diakonhjemmet Omsorg. Hva er erfaringen så langt?

– Vi var heldige at vi overtok to leverandører på praktisk bistand. Det betyr at vi fikk nok brukere i Oslo til å kunne organisere tilbudet godt fra første stund. Derfor har vi bare hatt positive erfaringer. Det er morsomt å jobbe sammen. Vi har en lav terskel for å diskutere fag, for vi møtes på basene. Det er mye å lære av gode fagfolk, sier Lillian Reiten.

– Når vi bruker fagfolk oppdager man mer grunnleggende behov. Det viktigste er at vi kan fange opp når noen trenger mer hjelp. Det er ikke alle som har aktive pårørende som kan trå til. Både hjemmesykepleien og praktisk bistand kan fange opp at det er behov for mer hjelp. Selv med utmerket helsehjelp, går det ikke bra i lengden når det for eksempel mangler mat i kjøleskapet, eller at maten inneholder lite næringsstoffer og kalorier. Faste personale gjør at praktisk bistand fanger lettere fanger opp når det er behov for helsehjelp.

– Hva gjør dere når dere oppdager at det er større behov enn brukern har fått vedtak for?

– Da sender vi endringsmelding til brukeren bydel, men er situasjonen akutt setter vi oss ikke ned og venter. Da iverksetter vi tiltak og håper på tilgivelse. Endringene i brukerens behov går begge veier, og vi melder fra til bydelen når vi ser slike endringer.

– Gi brukerne en trygg oppstart

– Hvordan var det å starte opp midt i korona-nedstengningen av Norge?

– Vi hadde som mål at brukerne ikke skulle oppleve noe uro rundt at det kom inn nye eiere. Trygghet er alltid veldig viktig, og særlig i en slik sitasjonen. Derfor driftet vi hjemmesykepleie og praktisk bistand hver for oss. Det fortsatte vi med en stund. Det var dessverre en del avbestillinger, men det gav oss litt ekstra rom til å håndtere de nye utfordringene. Særlig krevende var det at noen ansatte testet positivt, og andre ansatte ble satt i karantene.

– Nå jobber som sagt praktisk bistand og hjemmesykepleien mye tettere, og vi har delt opp byen i fire soner. I sentrumssonen bruker vi ikke bil. Oppdelingen gjør at vi rekker flere brukere med faste personer i det tidsrommet på morgen og kveld hvor brukerne ønsker at vi skal komme.

– For alle ønsker hjelp mellom klokken åtte og ti, morgen og kveld. Det er et puslespill for at så mange som mulig skal få det slik de ønsker det.

– Vi vil gjøre ansatte stolte av arbeidsplassen og yrket sitt

– Helsepersonell er veldig etterspurt om dagen, hvorfor bør de velge å jobbe i hjemmetjenesten?

– Å få tak i kvalifisert personell har vært en utfordring lenge. Det er særlig mangel på sykepleiere – og koronasituasjonen har gjort at det er enda mer rift om sykepleierne.

– Det er kjent at det kan være tøft å jobbe i hjemmesykepleie, men vi sørger for at ingen får mer ansvar enn de klarer å håndtere. Er du faglig interessert er det en veldig spennende jobb med mange ulike arbeidsoppgaver. Helsehjelp og praktisk bistand gis til mennesker i alle aldre og med mange ulike behov. For hjemmesykepleien innebærer det at de får brukt mange ulike sykepleierprosedyrer, og det at vi har fast personale gjør at du kan følge brukere over tid, og se effektene av den hjelpen som gis.

– Du må imidlertid være god på logistikk og kommunikasjon for å få dagen til å gå opp, sier Lillian Reiten

– Viktig del av helhetlig tilbud

– Hvordan ser dere for dere hjemmetjenesten fremover?

– Vi skal stå støtt som en viktig del av Diakonhjemmets helhetlige tilbud: Samtaletilbud, Omsorg+, sykehjem, og sykehus. I tillegg skal vi samarbeide tettere med de mange gode tilbudene som finnes i og utenfor Diakonhjemmet. Vi kommer tett på våre brukere og deres behov og ønsker. Det betyr at vi kan bistå med å knytte kontakt mellom brukerne, frivilligheten og helsevesenet, forteller Anne Louise Holmen avdelingsleder for Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester.

– Vi vil ha ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin og av yrket sitt. Da må vi sørge for at vi kontinuerlig jobber med fagutvikling og kompetanseheving. Vi må skape forutsigbarhet og gode rutiner, slik at våre ansatte kan yte tjenester med god kvalitet.

– Alle motiveres vi av å få være faglig kompetente medmennesker på jobb. Det er dette vi vet brukerne setter pris på, avslutter avdelingsleder Anne Louise.

Teamlederne Kathinka (hjemmesykepleie) og Ann-Britt (praktisk bistand) på base øst, Økern i Oslo. De holder kontakten med brukere, bydelen og ansatte.Teamlederne Kathinka (hjemmesykepleie) og Ann-Britt (praktisk bistand) på base øst, Økern i Oslo. De holder kontakten med brukere, bydelen og ansatte.