Sykehusekspedisjonen

Avdelingens hovedkunde er Diakonhjemmet Sykehus, inkludert Psykiatrisk avdeling Vinderen og Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen. Andre kunder er private sykehus, sykehjem og hjemmebaserte tjenester som tilhører Diakonhjemmet Sykehus' sektor.

Leveranse - informasjon

Avdelingen leverer legemidler og apotekvarer. En annen viktig oppgave er å gi informasjon om legemidler og besvare spørsmål fra helsepersonell.

Apotektstyrt legemiddellager

De fleste poster på Diakonhjemmet Sykehus på Steinerud har ASL (Apotekstyrt legemiddellager). Sykehusapoteket har ansvar for legemiddellagrene og fyller opp etter en basisliste. Basislisten inneholder en oversikt over de legemidlene som alltid skal være på lager på posten med minimums- og maksimumsmengder. Hovedhensikten er å kvalitetssikre legemiddelhåndteringen, spare sykepleiertid og redusere legemidler som kastes.

Produksjon

Sykehusapotekets produksjonen består av tilsetninger til TPN-poser (Total Parenteral Ernæring) og produksjon av sterile løsninger til den enkelte pasienten som f.eks. smerteløsninger. Annen spesialproduksjon inkludert cytostatikatilberedninger (cytostatika=midler mot kreft), bestilles fra andre sykehusapotek.

Utskriving til sykehjem

Pasienter som utskrives fra Diakonhjemmet Sykehus og som skal legges inn på sykehjem i sektoren, kan med seg medisiner for èn uke. Avdelingen er ansvarlig for istandgjøringen av medisinene og gjør en faglig vurdering av forskrivningen.

Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS

Avdelingsleder er medlem av sykehusets legemiddelkomite og er sykehusets LIS-kontakt. LIS er ansvarlig for anbudsprosessen for legemidler, ernæringspreparater og væsker. De fleste av landets sykehus er med i LIS.