– En juridisk definisjon er helt nødvendig  for å sette vedtatt politikk ut i livet

– En juridisk definisjon er helt nødvendig for å sette vedtatt politikk ut i livet

Hva vil det si å være ideell? Det er ikke å være offentlig, og det er ikke å være kommersiell. Nå ønsker regjeringen å rydde opp i begrepsapparatet og lansere en juridisk definisjon, av begrepet ideell.

– Vi er utrolig glade for Regjeringens initiativ. En opprydning i begrepsapparatet er helt nødvendig for å sette vedtatt politikk ut i livet, sier Ingunn Moser, administrerende direktør og forstander ved Diakonhjemmet.

Det regjeringsoppnevnte Avkommersialiseringsutvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 20. juni 2024. Utvalget skal i tillegg levere en delrapport med framlegg om juridisk definisjon av ideelle virksomheter, innen juni 2023.

Utvalget har invitert ideelle aktører om å komme med sine innspill. I sin uttalelse understreker Diakonhjemmet verdien av en juridisk definisjon som tydeliggjør avgrensningen mot både offentlig og kommersiell drift.


Administrative signalforstyrrelser

Ulike regjeringer har de siste årene fattet en lang rekke vedtak som understøtter verdien av ideell sektor og ønsket om ideell vekst. Utvalgets mandat viser med all tydelighet en politisk vilje til å fortsette å ta med ideelle aktører inn i fremtidens utvikling av velferdssektoren.

- Det kan til tider være stor avstand mellom politiske vedtak på nasjonalt nivå, og gjennomføring av vedtatt politikk på lokalt nivå. Vi ser at politiske vedtak ikke blir satt ut i livet på grunn av diverse former for administrative signalforstyrrelser, sier Ingunn Moser.

- Vi er overbevist om at med en juridisk definisjon vil etater og kommuner lettere kunne arbeide mer effektivt og målrettet med lokale strategier og virkemidler som understøtter en villet politikk, sier Moser.

Vil gi forvaltningen trygghet på hvordan fellesskapets midler brukes

Ideelle aktører var pioner innenfor helse-, omsorgs- og velferdstjenester, og utdanning til disse. Mange ideelle institusjoner leverer i dag regulære tjenester og inngår mer eller mindre som integrerte deler av de samlede helse-, omsorgs- og velferdstjenester. De driver en omfattende innovativ tjenesteutvikling som omfatter for eksempel utøvende praksis eller kombinasjonen av praksis, utdanning, forskning og fornyet praksis.

Ideell drift betyr i korte trekk at allmenhetens midler brukes utelukkende til drift og utvikling av tjenestene. Det er en etablert erkjennelse at velferdssamfunnet står overfor omfattende og komplekse behov. Krav til kvalitet og effektivitet i leveransen er sentralt.

- Virksomheter som blir omfattet av definisjonen vil være pliktige til å forvalte midlene uten gevinst som formål. Videre må definisjonen gi handlingsrom til å kunne drifte og utvikle tjenester som er komplekse. Definisjonen må gi rammevilkår som står i stil med de omfattende velferdsoppgaver som skal løses, fortsetter Moser.

Tydeliggjøre forskjellen mellom overskudd og utbytte

Regjeringens intensjon med utvalget er å komme til livs muligheten for at aktører kan frembringe urimelig høyt overskudd på bekostning av både ansatte og brukere eller pasienter – og aktørene som i neste runde tar dette ut som utbytte. Samtidig, og for at det offentlige fortsatt skal kunne nyte godt av tjenester fra ideelle tjenesteytere, må de kunne forvente å møte forutsigbare og langsiktige samarbeidspartnere.

- Det er av den grunn avgjørende at ideelle aktører over tid har en finansiell stilling som både gjør dem i stand til å håndtere risiko (som pandemi, økte strømutgifter, el) samt å investere i innovasjon og utvikling. Dette betyr at ideelle virksomheter må kunne generere et normalt regnskapsmessig overskudd, sier Moser.

- Ideelle aktører har ikke har samme anledning til å hente inn midler og investeringskapital som kommersielle aktører. Reserverte konkurranser for ideelle aktører som omfattes av samme definisjon og standard er et nødvendig virkemiddel for å sikre en større grad av likhet i rammebetingelser for konkurranse, avslutter Moser.

Slutter seg til Virkes bransjestandard for ideell velferd

Diakonhjemmet, som medlem av arbeidsgiverorganisasjon Virke, har vært en aktiv pådriver for å få en ideell standard på plass.

Bransjestandarden for ideell velferd ble vedtatt i styret for Virke Ideell og frivillighet i oktober 2022. Bransjestandarden gjelder for alle Virkes ideelle medlemmer som slutter seg til den med eget styrevedtak.

Torsdag 15. desember sluttet Diakonhjemmets hovedstyre seg til Virkes bransjestandard for ideell velferd.

- Det er en viktig milepæl for ideelle aktører å kunne slutte seg til standarden. Bransjestandard for ideell velferd skal bidra til økt tillit til ideelle organisasjoner, økt åpenhet og etterrettelighet på økonomiske disposisjoner, samt en felles standard for god arbeidsgiverpolitikk ideell sektor sier Diakonhjemmets styreleder Paul Erik Wirgenes.

- Et viktig punkt er å understøtte at ideell drift i korte trekk betyr at allmenhetens midler brukes utelukkende til drift og utvikling av tjenestene. Styret påtar seg med dette ansvaret for at virksomhetene innenfor Stiftelsen Diakonhjemmet drives i tråd med bransjestandarden, fortsetter Wirgenes.

- Med bakgrunn i Bransjestandarden for ideell velferd bør det også etableres et transparent rapporteringssystem for kapitalstrømmer som trygger det offentlige og allmenheten om at midler benyttes i virksomheten til de formål de var tiltenkt. Dette er en nødvendig forutsetning til å styrke potensialet som ligger hos ideelle aktører, avslutter styreleder Wirgenes.