NOU 2023: 4 Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, ble lagt frem 2. februar

NOU 2023: 4 Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, ble lagt frem 2. februar

Forslaget krever samarbeid på tvers, også med ideelle

«Tid for handling» er navnet på Helsepersonellkommisjonen rapport som utvalgsleder Gunnar Bovim la frem til to statsråder, Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Diakonhjemmet har sendt innspill til kommisjonen og ser at flere av disse innspillene er tatt med i rapporten. Innsatsen som ideelle tjenesteytende organisasjoner bidrar med og kan bidra med i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, er derimot usynliggjort.

Ideelle klare til dyst

Kommisjonen sier i rapporten at premisset som de mener alle må enes om, er at det blir færre ansatte per pasient, og at ressursene må brukes fornuftig. Kommisjonen etterlyser et felles løft og understreker at det er behov for alle helse- og omsorgsarbeidere i landet.

Ideelle tjenesteytere er også er en viktig del av dette totalbildet, og vil dermed være viktige bidragsytere på alle områder og nivåer for at kommisjonens forslag til løsning på helsepersonellproblematikken skal kunne lykkes.

Ideelle aktører er stabile samarbeidspartnere i vår felles helse- og omsorgstjeneste og er klare til dyst, men trenger forutsigbare rammebetingelser som står i stil med den uttalte politiske målsettingen om ideell vekst.

Oppgavedeling og kompetanse

Blant de tiltakene som Diakonhjemmet er fornøyd med i rapporten, er behovet for å arbeide med oppgavedeling og mobilisering av flere fag- og yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenestene. Diakonhjemmet skrev i sitt innspill til kommisjonen at også virkemidler som bidrar til hospitering og delte stillinger mellom tjenestenivåer bør vurderes, fordi samfunnsutfordringene ikke kan løses innenfor eksisterende siloer.

I rapporten beskrives «hus-hytte» kombinerte stillinger der ansatte veksler mellom å arbeide i ulike avdelinger og mellom sykehus og kommune. Dette er et område hvor Diakonhjemmet mener at det er mye å hente når det gjelder å benytte de ressursene en har på en best mulig måte.

Diakonhjemmet foreslo for kommisjonen å sette kompetanseheving på de ulike institusjonenes planverk og budsjetter og forsterke satsningen på fagskoleutdanning innenfor helse og omsorgsfagene. I rapporten blir også helsefagarbeideren etterlyst. Det sies at helsefagarbeidere kan en satse mer på, og at det må utdannes flere fagarbeidere. Diakonhjemmet mener at noe av løsningen på dette problemet kan være å legge opp til en tettere kobling mellom utdanning og praksis, som også kan omfatte større grad av delte stillinger. Dette kan igjen gi flere utviklings- og karrieremuligheter og bidra til at våre verdsatte medarbeidere og kompetanse beholdes i tjenestene.