Photo by Jonathan Borba on Unsplash

Åpenhet

Diakonhjemmet Omsorgs redegjørelse etter åpenhetsloven - rapport 14. juni 2023 Diakonhjemmet Omsorg.

Vår virksomhet og driftsområde er organisert på følgende måte:

Diakonhjemmet Omsorg AS (DHO) driver 4 sykehjem, en hjemmetjeneste organisert i to baser, Omsorg+ med tilhørende kafé, oppfølging av forsterkede fosterhjem og konsultenttjenester innen barnevern. Daglig ledelse forestås av administrerende direktør, som er overordnet ansvarlig for driften, og støttes i dette arbeidet av en administrasjon med om lag 9 årsverk. Virksomheten sysselsetter om lag 550 årsverk og hadde i 2022 en omsetning på ca. 354 MNOK.

Alle DHOs virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn, unntatt én av hjemmetjenestebasene, som ikke kan oppfylle kravene på grunn av lokalenes beskaffenehet. Gjennom sertifiseringen er det gitt ekstern kvalitetssikring av DHOs arbeid på flere områder som faller inn under åpenhetslovens nedslagsfelt, bl.a. intern HMS og arbeidsvilkår, samt systematisk vurdering av en rekke innsatsfaktorer i selskapets virksomhet.

Adm. dir. i DHO har det overordnede ansvaret for aktsomhetsvurderinger. HR-direktør er inntil videre delegert myndighet til oppfølging på området og rapporterer til adm.dir.

Mål for arbeidet med ansvarlighet i inneværende år:
 • Oppfylle åpenhetslovens krav
 • Etablere nødvendig rammeverk for overholdelse av kravene, inkludert en langsiktig plan
 • Styrke bevisstheten om eget ansvar og betydningen av rammeverket for at DHO skal oppfylle åpenhetslovens krav

Vi følger Hovedorganisasjonen Virkes anbefalinger knyttet til god praksis for etterlevelse av åpenhetsloven.

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

DHO har utarbeidet retningslinjer for ansvarlighet og vedtatt disse i styret. Selskapet er i ferd med å utarbeide en overordnet innkjøpspolicy, og styret har vedtatt å ta i bruk kontraktsvilkår for ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden utarbeidet av DFØ og Etisk Handel Norge ved nye anskaffelser.

Aktsomhetsvurderinger DHO har i inneværende år hatt begrenset kapasitet til å utføre aktsomhetsvurderinger, og har prioritert å gjøre undersøkelser mot de 10 største leverandørene målt i volum. Undersøkelser rettet mot disse leverandørene dekker over halvparten av DHOs totale innkjøpsvolum. Vi har vurdert at innkjøpsvolum i økonomisk verdi må antas å være proporsjonalt med vårt eventuelle medansvar for uakseptabel praksis. I en situasjon med begrensede ressurser og erfaring vurderer vi at dette gir et godt utgangspunkt for videre iterasjoner i prioritering av leverandørkontakt.

De 10 leverandørene har fått tilsendt en spørreundersøkelse utarbeidet på grunnlag av anbefalinger fra Hovedorganisasjonen Virke.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Ingen faktiske negative konsekvenser er avdekket.

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

 • 6 av de 10 største leverandørene til DHO svarte på spørreundersøkelsen innen fristen. Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen:
 • 6 av 6 leverandører opplyser at de kan slutte seg til DFØ og Etisk Handel Norges kontraktsvilkår, eller tilsvarende vilkår
 • 4 av 6 leverandører har utarbeidet eller vil utarbeide en rapport innen 30.06.23
 • 2 av 6 leverandører oppgir at det på grunn av varenes karakter (frukt og grønt) eller bredden i investeringsporteføljen (pensjonsselskap) ikke kan utelukkes risiko
 • 5 av 6 leverandører oppgir de har iverksatt tiltak for å forbedre arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden
 • 6 av 6 leverandører oppgir at de har prioritert hvordan videre arbeid med ansvarlighet skal følges opp
 • 1 av 6 leverandører oppgir at den inngår avtaler uten at det stilles vilkår om ansvarlighet, og at dette anses forsvarlig da det er snakk om nettbaserte kjøp av programvare og programvaretjenester som antas å ha lav risiko

Leverandører som ikke har svart er blitt fulgt opp, men oppfølgingen var ikke avsluttet da denne rapporten ble utarbeidet. Saksbehandlingskapasiteten i selskapet legger begrensninger på hvor omfattende aktsomhetsvurderinger det er mulig å gjøre.

For å stanse avdekkete negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Det har ikke blitt gjort funn som gir grunnlag for å iverksette tiltak.

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

 • Leverandører som ikke har besvart utsendt spørreundersøkelse er blitt fulgt opp. Videre oppfølging vil ta utgangspunkt i funn gjort i årets undersøkelse.
 • Leverandører som oppgir å ha risiko vil bli fulgt opp i videre dialog.
 • I løpet av 2023 vil det utarbeides en plan for videre arbeid med ansvarlighet etter åpenhetsloven. Ved utarbeidelse av planen vil særlige risikoområder bli kartlagt, slik at disse kan ligge til grunn for en mer målrettet leverandørdialog.

Iverksatte tiltak har gitt følgende resultat eller forventet resultat:

Det forventes at DHOs undersøkelser sammen annen oppmerksomhet fra kjøpere av varer og tjenester fra leverandørene som har mottatt spørreundersøkelser, samt lovgivning, bidrar til at disse leverandørene styrker sin oppmerksomhet om arbeidet med ansvarlighet.