Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering

Skreddersydde kurs for ditt arbeidssted. Gir grunnlag for fornyet fullmakt til ansatte som tidligere har fullført legemiddelkurs.

Målgruppe

Alle som har personlig fullmakt til å dele ut legemidler, og/eller har tatt legemiddelkurs tidligere, og trenger oppfriskningskurs for å få fornyet fullmakt

TID OG STED

Arrangeres på arbeidsstedet etter avtale. Send en forespørsel til Diakonhjemmet Sykehusapotek

FORELESERE

Rådgivende farmasøyter fra Diakonhjemmet Sykehusapotek

EMNER

Kurset legges opp med tema etter ønsker fra arbeidsstedet. I utgangspunktet legges undervisningen opp med gruppearbeid der deltakere skal løse oppgaver og diskutere ulike problemstillinger tilknyttet håndtering av legemidler.

Aktuelle tema/problemstillinger som det kan undervises om:

 • Praktiske problemstillinger tilknyttet følgende forskrifter/lover:
  • Forskrift av 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp – Legemiddelhåndteringsforskriften
  • Rundskriv IS-7/201: Legemiddelhåndteringsforskriften med kommentarer
  • Retningslinjer for legemiddelhåndtering
  • Lov om helsepersonell m.v. – Helsepersonelloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven – Pasientrettighetsloven, tvangsmedisinering og samtykke til medisinering
 • Ansvarsforhold i legemiddelhåndteringen og krav til sikker legemiddelhåndtering
 • Ulike legemiddelformer; tabletter, kapsler, enterotabletter, depottabletter, resoribletter, stikkpiller, klyster, injeksjoner m.m.
 • Ulike måter å ta legemidler på
 • Legemiddelhåndtering: Riktig inntak av perorale legemidler
 • Legemiddelhåndtering: Riktig bruk av inhalasjonsmedisiner, øyedråper/salver og rektale legemidler (stikkpiller, klyster)
 • Utdeling av legemidler
 • Utdeling av behovsmedisin/eventuell medisin
 • Holdninger til legemidler og legemiddelbruk
 • Oppbevaring og holdbarhet av legemidler
 • Avvikshåndtering
 • Ulike legemiddelgrupper (virkning, bivirkninger, interaksjoner, individuelle variasjoner, spesielle forsiktighetsregler m.m.):
  • Astma og bruk av inhalasjonsmedisiner
  • Generelt om antibiotika
  • Smertestillende legemidler
  • Hjerte- og karmidler
  • Legemidler ved diabetes
  • Legemidler ved forstoppelse
  • Legemidler ved depresjon og stemningslidelser
  • Legemidler ved psykose (antipsykotika)
  • Legemidler ved angst
  • Legemidler ved akutt forvirring (delirium)
  • Legemidler ved Parkinsons sykdom
  • Demens
  • Epilepsi og behandling av epilepsi
  • Andre aktuelle legemiddelgrupper
 • Andre aktuelle tema på forespørsel

Ta kontakt så setter vi sammen et skreddersydd opplegg tilpasset din arbeidsplass.

UNDERVISNINGSFORM

Forelesning og gruppeoppgaver tilknyttet caser

KURSBEVIS

Hvis ønskelig kan det utstedes kursbevis etter endt kurs. Kursbeviset sammen med dokumentasjon for praktisk opplæring på arbeidsplassen danner grunnlag for fornyet fullmakt til å utlevere legemidler.