Det norske Diakonhjem har hovedkontor på Steinerud i Oslo.

Organisering, styring og ledelse

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en diakonal stiftelse som eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Organisering og ledelse skal skape hensiktsmessige rammer for drift og utvikling av virksomhetene.

Hovedstyret og administrerende direktør / forstander

Hovedstyret er Diakonhjemmets øverste organ. Daglig ledelse ivaretas av administrerende direktør / forstander. Stiftelsesadministrasjonen utgjør stab- og støttefunksjoner knyttet til adm.dir./forstander.

Hovedledelsen

Hovedledelsen er sammensatt av administrerende direktør / forstander, stabsledere i stiftelsesadministrasjonen og ledere av datterselskapene. Hovedledelsen er øverste ledermøte for stiftelsen og er et rådgivende organ for adm.dir./forstander. Møtene ledes av adm.dir./forstander og har et strategisk fokus. Hovedledelsen består av:

Øyvind Søetorp er sekretær for hovedledelsen og hovedstyret.

Helse, omsorg og utdanning

Diakonhjemmet realiserer sitt oppdrag gjennom virksomheter innenfor helse, omsorg og utdanning.

Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus et aksjeselskap heleid av Det norske Diakonhjem. Styreleder i sykehuset er adm.dir./forstander

Sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg er et aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet. Styreleder er adm.dir./forstander

Det norske Diakonhjem utnevner flertallet av styremedlemmene i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF). Direktør for Diakonhjemmet Omsorg er styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF).

Høgskole

VID vitenskapelige høgskole er et aksjeselskap heleid av VID Holding AS. VID Holding har fem eiere:

Styreleder i holdingselskapet er adm.dir./forstander ved Det norske Diakonhjem. I tillegg er det ytterligere tre styremedlemmer fra staben til adm.dir./forstander. De andre eierne har et styremedlem hver.

Stiftelsen Diakonhjemmet

Administrasjonen ved Det norske Diakonhjem består av adm.dir./forstanders stab-, utviklings- og støttefunksjoner.

Avdeling for utvikling, innovasjon og bærekraft (UIB)

Avdelingen skal være drivkraft og koordinator for vårt arbeid med bærekraftig utvikling i vid forstand. Til det skal vi aktivt bruke våre fagmiljøer innenfor utvikling av eiendom og infrastruktur, ha en sterk ledelse av utviklingsprosjekter, og utvide samarbeid med ulike innovasjonsmiljøer. Avdelingen har en nøkkelfunksjon i arbeidet med realisering av Diakonhjemmet Hage.

Leder: Runar Nygård er sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft

Avdeling for strategisk støtte og interne tjenester (SSIT)

Avdelingen skal bidra til vi både får mer ut av våre samlede ressurser og finner nye måter å løse oppgaver på. Flere av de oppgavene som vi skal løse krever at vi bruker våre miljøer og støttefunksjoner mer effektivt. Avdelingen er under utforming og nær knyttet til utviklingsarbeidet som er igangsatt i fellestjenesteprosjektet.

Leder: Kjersti Thoen er sjef for strategisk støtte og interne tjenester

Administrerende direktør/forstanders stab

Staben har to enheter i tillegg til et sekretariat:

Enhet for økonomi, finans og verdiforvaltning har ansvar for strategisk rådgivning mht. risikostyring, kapital- og verdiforvaltning. Vi skal sikre en forsvarlig forvaltning og strategisk utvikling av våre økonomiske og materielle verdier, inklusive eiendom. Stiftelsens økonomi skal understøtte vårt sosiale formål.

Leder: Ståle Søbye er direktør for økonomi, finans og verdiforvaltning

Enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt har ansvar for operativ og strategisk kommunikasjon eksternt og internt. Sammen med virksomhetene arbeider vi nå for å utvikle dialogen med samarbeidspartnere, personer, grupper, virksomheter og myndigheter – som har betydning for hvordan Diakonhjemmet løser sine oppgaver.

Leder: Manuela Ramin-Osmundsen er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt

Organisasjonskart for Stiftelsen Diakonhjemmet

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden