Intensjonsavtale

Intensjonsavtale

Avtale om strategisk samarbeid mellom Kirkens Familievern og Diakonhjemmet er signert. Pressemelding fra Stiftelsen Kirkens Familievern og Det norske Diakonhjem.

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) og Det norske Diakonhjem (DnD) har signert intensjonsavtale om et varig og sterkt samarbeid. Det skal søkes Stiftelsestilsynet om endring av vedtektene for SKF slik at DnD får utnevne flertallet av styremedlemmene.

– Intensjonen er å sikre videreføring av SKFs formål og sikre videreføring av den diakonale forankringen i SKF, sier styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern, Helge Gaard. – Dette innebærer at SKF fortsetter som selvstendig stiftelse med eget organisasjonsnummer, egen direktør og ingen endring i arbeidsforholdene for SKFs ansatte.

Stiftelsen Kirkens Familievern er en ideell aktør i familievernet som yter hjelp til familier, par og enkeltpersoner som opplever vanskeligheter i hverdagen. Hjelpen er uavhengig av trosretning, seksuell legning og etnisitet. SKFs tilbud er likt det offentlige tilbudet, og er finansiert av Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir). Kirkens Familievern har bistått familier i snart 60 år med forebyggende tiltak. SKF har i dag 10 familievernkontor rundt om i landet.

DnD og SKF har felles interesser

– Diakonhjemmet og Kirkens Familievern har begge interesser i et tettere strategisk samarbeid som kan gi rom for å utforske nye områder for utvikling. Begge parter vil bidra til å virkeliggjøre samhandlingsreformen gjennom utprøving av samarbeidsformer på tvers av etablerte skiller. Gjennom samarbeid om administrative funksjoner kan det skapes synergier, sier forstander og adm.dir. Idar Magne Holme ved Det norske Diakonhjem.

Tre sentrale mål for SKF

For Stiftelsen Kirkens Familievern har strategisk samarbeidet med Det norske Diakonhjem tre sentrale mål. – For det første en ytterligere styrking av SKF som profesjonell og effektiv organisasjon som yter hjelp til familier, par og enkeltpersoner, forteller styreleder Helge Gaard.
– SKF ønsker i nært samarbeid med Barne-, ungdoms-, og familieetaten å legge til rette for faglig videreutvikling. Dette vil skje gjennom utveksling av SKFs praksis og erfaring med DnDs forsknings- og høgskolekompetanse. Endelig handler det om samarbeid om videreutvikling av tiltak til styrking av familiens kår i det norske samfunn. Samarbeid med andre fagområder ved Diakonhjemmet vil også være aktuelt. I tillegg har SKF behov for et større og mer robust administrativt fagmiljø. SKF er en liten organisasjon med kun to ansatte i sentral administrasjon.

Videre arbeid

Etter at intensjonsavtalen er undertegnet, er SKFs ledelse i gang med en høringsrunde slik Stiftelsesloven krever. Oppsummering fra denne høringen vil bli lagt fram for SKFs styre som fatter det endelige vedtaket om den forslåtte endring av SKFs vedtekter. Vedtaket sendes deretter til Stiftelsestilsynet for godkjenning. Nytt styre vil bli oppnevnt i første halvår av 2017.

Mer informasjon

Vil invitere dei åtte sjølvstendige kyrkjelege familievernkontora til samarbeid

Forstander og adm. dir. Idar Magne Holme, Diakonhjemmet

– Dette har me ynskt lenge at me skulle få til og me prøvde, men mislukkast i 2007, seier forstander og adm.dir. Idar Magne Holme ved Diakonhjemmet i ein kommentar til vedtaket om tettare strategisk samarbeid med Stiftelsen Kirkens Familievern. – Familiearbeid er viktig både i kyrkja og innan diakoni. I tillegg ligg det svært godt til rette for samarbeid på tvers innanfor Diakonhjemmet, både med tanke på Diakonhjemmet Omsorg, som er ei verksemd i rask utvikling, familieterapeut-utdanninga som er eit av flaggskipa i VID vitenskapelige høgskole, og Diakonhjemmet Sykehus.

– Kva er DnDs viktigaste bidrag til å utvikle SKF vidare?
– Det vil vere samarbeid med kompetansemiljø, både i høgskole, omsorg og sjukehus, større administrativt og leiingsmessig apparat, og å bli del av eit stort diakonalt fellesskap.

– Men i 2007 mislukkast arbeidet. Kvifor kan de lukkast no?
– Fordi viljen til å lukkast er eintydig og sterk på begge sider. Når eg ser på utviklinga som har funne stad i Kirkens Familievern etter at me prøvde å få til ein fusjon i 2007, er dette i dag ein annan, meir profesjonell og velstrukturert organisasjon. Det gjer ein fusjon endå meir spennande.

– I tillegg til dei 10 familievernkontora som er organisert i Stiftelsen Kirkens Familievern, er det 8 kyrkjelege familievernkontor rundt om i landet som er sjølvstendige stiftingar. Vil det bli aktuelt å invitere dei til samarbeid?
– Absolutt. Alle dei kyrkjelege familievernkontora er velkomne til å bli med i den nye samanhengen, seier forstander og adm.dir. Idar Magne Holme.

Ønsker større robusthet og større administrativt fagmiljø

Styreleder Helge Gaard, Stiftelsen Kirkens Familievern

– DnD er en spennende samarbeidspartner som har et fagmiljø og en vitenskapelig høyskole i porteføljen som står nær vår kjernevirksomhet. Det betyr at de også vil kunne ha stor kompetanse på den virksomheten som SKF driver, sier styreleder i SKF, Helge Gaard i en kommentar til vedtaket om strategisk samarbeid med Diakonhjemmet.

– Hva er den viktigste grunnen til at SKF ønsker dette samarbeidet?
– SKF er i dag en organisasjon med stor virksomhet, men med en liten sentral administrasjon med kun to ansatte. Vi ønsker en større robusthet og et større administrativt fagmiljø. Styret for stiftelsen ønsker å styrke SKF som en profesjonell, effektiv og brukerorientert leverandør til vår oppdragsgiver Bufdir/Bufetatene.

– Hvilke forventninger har du til samarbeidet?
– Gjennom driftssamarbeid å skape synergier og stordriftsfordeler på administrative funksjoner. Vi ønsker å legge til rette for etablering av et varig samarbeid mellom SKF og DnD. Sammen med andre virksomhetsområder i DnD vil vi videreutvikle tiltak til styrking av familiens kår i det norske samfunnet.

– Hva gjøres for å sikre SKF identitet og oppdrag i samarbeid med en så stor og selvstendig stiftelse som Det norske Diakonhjem?
– Nå er det først og fremst en vedtektsendring som skjer ved at DnD får oppnevne flertallet i styret. Dette innebærer at SKF opprettholdes som selvstendig stiftelse med eget organisasjonsnummer, egen ledelse, og ingen endring av ansettelsesforhold for SKFs ansatte. SKFs formål skal videreføres innenfor de til enhver tid gjeldende rammebetingelser gitt av vår oppdragsgiver, samt sikre videreføring av den diakonale forankringen i SKF.

– SKF og DnD drøftet samarbeid for 10 år siden, hva er nytt nå?
– Det er riktig at SKFs mange småstiftelser ønsket et samarbeid med DnD for 10 år siden, men da oppfattet jeg det slik at situasjonen ble for komplisert med de økonomiske midler som var til disposisjon. Siden den gang har SKF gjort en god jobb i å fusjonere 14 familievernkontorer til en felles stiftelse og ved å konsolidere organisasjonen. Vi har arbeidet fram en felles plattform som gjelder blant annet personalhåndbok, HMS, økonomistyring, strategiplan og nettsider. SKF framstår i dag som en enhet og har fått en posisjon der departementene sender høringsutkast og som politisk myndighet lytter til. Vi er i dag to aktører som er kommet nærmere hverandre og som har hatt en mye enklere vei for å komme fram til dette samarbeidet, sier styreleder i Stiftelsen Kirkens Familievern, Helge Gaard.

Om Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)

  • SKF er en ideell stiftelse med styre utpekt av Kirkerådet, SKF selv og representanter for ansatte.
  • SKF er en selvstendig diakonal institusjon innen Den norske kirke og er underlagt lov om stiftelser.
  • SKFs formål er å yte hjelp til familier, par og enkeltpersoner der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien, eller som ønsker å forebygge slike vansker knyttet til samliv og samhandling.
  • Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet styrke familien, ekteskap, foreldreskap, samliv og de ensliges stilling i kirke og samfunn.
  • SKF har en kristen diakonal forankring og profil, og skal hjelpe klienter ut fra deres forutsetninger uansett sosiale status, livsførsel, legning, religiøs tro eller politisk overbevisning.
  • SKF består av 10 familievernkontor fra Kirkenes i nord til Stavanger i sør med 164 ansatte fordelt på 112 årsverk. Kontorene tilbyr samtaler og mekling til par, familier og enkeltpersoner som opplever utfordringer i nære relasjoner.
  • I Norge er det totalt 41 familievernkontorer hvorav 23 er offentlige (statlige), 10 er kirkelige kontorer organisert i SKF, og de øvrige 8 kirkelige kontorer er selvstendige stiftelser.
  • Alle kirkelige kontorer har driftsavtaler med staten og blir fullfinansiert. Offentlige og kirkelige kontorers virksomhet drives innenfor samme lover og økonomiske rammer og har de samme kjerneoppgavene.
  • I 2015 hadde SKF til sammen 11.935 nye henvendelser for samtale og rådgivning. Av disse var 7.266 samtaler og 4.669 meklinger. Familievernkontorene driver også utadrettet arbeid. I 2015 var det til sammen 276 slike tiltak i form av ulike kurs, undervisning, veiledning til studenter.