Direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle D. Gjetrang kom til Diakonhjemmet i 2015

Direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle D. Gjetrang kom til Diakonhjemmet i 2015

Oppdrag omsorg

Fra 1. januar 2020 ble Diakonhjemmet Omsorg gjort om til et eget ideelt AS med barnehager, sykehjem, hjemmetjenester og samtalesenter. – Veien dit har handlet om omorganisering, virksomhetsoverdragelser og anbud, og ikke minst en diakonal forankring, sier direktør for Diakonhjemmet Omsorg, Helle D. Gjetrang.

Direktør for Diakonhjemmet Omsorg AS, Helle Gjetrang ble satt til å gjennomføre målet i strategiplanen fra 2014 om å etablere Diakonhjemmet Omsorg som ny sterk virksomhet.

– Du kom til Diakonhjemmet i 2015. Hvilke tanker gjorde du deg om oppdraget du hadde fått?

– Jeg så ikke hele bildet da jeg kom til Diakonhjemmet i 2015, annet enn at det som forelå i forrige strategiplan for Diakonhjemmet. Men det ligger et mål i hvert skritt en tar. Hovedbudskapet handlet om god eldreomsorg, innovasjon og bidra til å skape nye tjenester for mennesker i sårbare situasjoner. For å få dette til var jeg avhengig av at det også var flere andre som ønsket å bidra til å oppnå Diakonhjemmets strategi og vekst på omsorgsområdet.

– Fra spesialisthelsetjenesten har jeg tatt med meg gode erfaringer med å se saker i sammenheng, enten det gjelder gode helhetlige pasientforløp, kontinuerlig forbedring av tjenester ved hjelp av fagutvikling og forskning, og ivaretagelse av et godt arbeidsmiljø.

– Å få lov til å se en sammenheng i tjenester fra utdanning og forskning ved VID vitenskapelige høgskole til sykehus og derfra til helse, omsorg- og velferdstjenester har vært og er en spennende reise.

– Jeg vil berømme viljen til å samarbeide på tvers av virksomhetene i Diakonhjemmet.

– Nå når du ser tilbake, har det skjedd store endringer i visjoner og retning siden du fikk oppdraget?

– Gode bidrag fra VID gjør at vi ser helt annerledes på hva som er mulig å få til av god utvikling og innovasjon i tjenestene, og samarbeidet med sykehuset har gitt unike muligheter. Et eksempel er spesialister i geriatri og alderspsykiatri som veileder og samarbeider med våre sykehjemsleger om mer komplekse faglige problemstillinger og undervisning. Vi har spesialist i bakhånd for hjemmetjenestene, bistand fra studenter og sykehuset når vi har trengt å bemanne raskt, samarbeid i flere felles prosjekter som også gjelder barnehage og samtalesenter, og et faglig samarbeid i møte med statlige- og kommunale instanser. I tillegg har Diakonhjemmet Sykehusapotek bidratt stort med undervisning og legemiddelgjennomgang på våre sykehjem. Denne helheten gjør oss på Diakonhjemmet spesielle, og gir mulighet for en raskere og bedre helsetjeneste ut til våre pasienter og brukere. Jeg vil berømme viljen til å samarbeide på tvers av virksomhetene i Diakonhjemmet.

– Ser du oppdraget som fullført? Hvor går veien videre går for Diakonhjemmet Omsorg?

– Det vi har bygget opp i Diakonhjemmet Omsorg har skjedd raskt og har krevd at vi fortsatt har en del å gjøre i forhold til å få på plass et godt felles arbeidsmiljø, organisasjonskultur, få innført flere nye systemer og få ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste på plass på alle nivåer. Vi er nå rundt 600 ansatte og alle skal ivaretas på en god måte. Vi har 115 barn og deres foreldre som skal ha et godt tilbud, vi har over 200 beboere på sykehjem, straks over 1000 brukere av hjemmetjenestene, en økning av samtaler og kurs. Det er planlagt oppstart av barnevern fra april og vi får 124 nye beboere inn i Omsorg+ i september.

– I tillegg deltar vi i anbudskonkurranser på både å bygge nye sykehjem og drifte disse samt å drifte kommunenes sykehjem og nye barnehager. Vi er fortsatt i en oppstartsfase, og har lagt en fremdriftsplan og et langtidsbudsjett som tilsier en ny stor virksomhet hvert år i 5 år.

– Hvordan ser du på rammebetingelsene? Hvordan er det å komme inn på et nytt område som ideell aktør i dag?

– Det skjer med bakgrunn i både politiske signaler om en større ideell vekst og fordi Oslo kommune har ønsket oss inn som en stor ideell aktør. I dette samarbeider vi også tett med de andre eierne av VID vitenskapelige høgskole.

– Vi er fortsatt i en oppstartsfase, og har lagt en fremdriftsplan og et langtidsbudsjett som tilsier en ny stor virksomhet hvert år i 5 år.

Diakonhjemet Omsorg drifter

 • Borgenveien barnehage
 • Steinerud barnehage
 • Diakonhjemmet Omsorg hjemmetjenester
 • Ammerudlunden sykehjem
 • Nordberghjemmet sykehjem
 • Sagenehjemmet sykehjem
 • Dialog – samtalesenter

Utviklingsprosjekter

 • Omsorg+ Steinerud
 • Omsorgsleiligheter Lambertseter
 • Bygg og drift av nye sykehjem
 • Nye barnehager
 • Barnevern

Diakonhjemmet Omsorg har et budsjett på MNOK 300 og antallet årsverk er 300 (fordelt på ca 600 ansatte)