Biskop Ingeborg Midttømme er nytt styremedlem i hovedstyret. Foto: Anita Grønland/Den norske kirke

Biskop Ingeborg Midttømme er nytt styremedlem i hovedstyret. Foto: Anita Grønland/Den norske kirke

Nyvalgt hovedstyre

Hovedstyret for Det norske Diakonhjem oppnevnte 12. august et erfarent styre til å lede Diakonhjemmet gjennom en periode med ny strategiplan og nytt målbilde.

Tre representanter ble valgt inn til hovedstyret for neste fireårsperiode (2020-2024). Det er biskop i Møre Ingeborg Midttømme som er nyoppnevnt styremedlem etter forslag fra Kirkerådet. I tillegg ble integreringsdiakon i Drammen og diakon i Fjell menighet Signe Myklebust, og økonomidirektør i AF-gruppen Tormod Solberg reoppnevnt for perioden. Solberg var tidligere vararepresentant før han nå gikk inn som fast medlem.

Paul Erik Wirgenes er reoppnevnt som styrets leder og Vibeke Hammer Madsen som styrets nestleder i perioden 2020-2022.

Se oversikt over hele hovedstyret

En spennende tid for Diakonhjemmet

Diakonhjemmets kjernevirksomhet er organisert i datterselskaper med egne styrer. Hovedstyrets ansvar er å gi retning til den videre utviklingen av Diakonhjemmet, sikre gode rammebetingelser og økonomisk styring og kontroll, og sørge for at Diakonhjemmet drives i samsvar med dets diakonale grunnlag og formål.

Hovedstyret har en viktig periode foran seg. Den nye strategiplanen ble vedtatt tidlig i 2020 med et målbilde frem mot 2030. Diakonhjemmet skal være pådriver for bærekraft, en tydelig og betydelig samfunnsaktør og en magnet som tiltrekker seg og beholder medarbeidere, frivillige og samarbeidspartnere. Strategiene for å realisere målbildet er helhetlige løsninger, samhandling og deling, og tydelig verdiprofil.

Diakonhjemmet har et stort utviklings- og utbyggingsprosjekt på gang, Diakonhjemmet hage, som skal utvikle området som campus, innovasjonsdistrikt og nærmiljø. Målet med prosjektet er å utnytte mulighetene for synergier mellom Diakonhjemmets virksomheter med sikte på å være med og utvikle bærekraftige omsorg- og helsetjenester for fremtiden.

En stor takk

Diakonhjemmet takker Atle Sommerfeldt, Kristin Walstad, Rune Selmar og Olav Fanuelsen som går ut av hovedstyret etter endt periode, for innsatsen.

Ansatterepresentanter til hovedstyret velges i høst

Styrets to ansattevalgte medlemmer, Kari Jordheim og Tord Kjesbu, er valgt til 2020. Det vil avholdes valg av ansatterepresentanter til hovedstyret i løpet av høsten 2020.

Det er planlagt tre styremøter høsten 2020. Nytt hovedstyre konstitueres i første styremøte som er planlagt 30. september.